Název: Valenční vlastnosti ruských sloves. Vypracování rusko-českého valenčního slovníku na základě textů z komerční sféry.
Další názvy: Valence features of Russian´s verbs. Elaboration of Russian-Czech valence dictionary base on texts of commercial sphere.
Autoři: Bobyk, Tetyana
Vedoucí práce/školitel: Golčáková, Bohuslava
Oponent: Urieová, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2842
Klíčová slova: Rusko-český valenční slovník;druhy slovníků;valence;komentář;stručná charakteristika VALLEXu 2.5
Klíčová slova v dalším jazyce: Russian-Czech valence dictionary;types of dictionaries;valence;commentary;brief characterstic of VALLEX 2.5
Abstrakt: Bakalářská práce má za úkol zpracovat valenční vlastnosti ruských sloves, tzn. zachytit komplexní informace o užití vybraných sloves ve větě. Bakalářská práce poskytuje informace o jednotlivých významech sloves a charakterizuje je za pomocí příkladů. Dále jsou v práci popsané různé druhy slovníků, které se využívají při překladu. Přílohu práce tvoří seznam zpracovaných textů z elektronického časopisu "Kompanija".
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of bachelor thesis was to compose valence properties of selected Russian verbs, it means to describe complex information about using of selected verbs. Bachelor thesis provides information about particular meanings of verbs and shows it on examples. Bachelor thesis includes description of various types of dictionaries used for traslation. In Appendix there is a list of composed texts from electronical magazine "Kompanija".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tetyana Bobyk.pdfPlný text práce400,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0009.PDFPosudek vedoucího práce635,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0010.PDFPosudek oponenta práce386,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0011.PDFPrůběh obhajoby práce177,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2842

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.