Title: Bulhaři v České Republice
Other Titles: Bulgarians in the Czech Republic
Authors: Baranec, Michal
Advisor: Jakoubek Marek, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28521
Keywords: ekonomika;imigrace;integrace;akulturace;majoritní společnost;tradice;náboženství;rekrutace;personální agentura;příbuzenský vztah;identita
Keywords in different language: economy;imigration;integration;acculturation;the majority;tradition;religion;recruitment;staffing agency;relationships;identity
Abstract: Mým záměrem v teoretické části je přiblížit historickou perspektivu bulharské imigrační politiky a současnou imigrační politiku na území ČR. Vyhodnocením polostrukturovaných rozhovorů vymezit míru integrace do naší společnosti, založenou především na míře a znalostech českého jazyka, jakožto i vztahy s majoritní českou společností, dosažením vzdělání a délce pobytu v ČR. Analyzovat způsob rekrutace a vymezit roli příbuzenských vztahů, vztahujících se nejen k systému rekrutace ale také k míře idenity, tedy dodržování kulturních tradic, náboženství a kontaktů s ostatními bulhary v naší republice.
Abstract in different language: My intention in the theoretical part is closer to the historical perspective of immigration policy Bulgarians and current immigration policy in the Czech Republic. Evaluation of semi-structured interviews to define the extent of integration in our society, based primarily on the level and knowledge of the Czech language, as well as relationships with the majority Czech society, reaching the education and length of stay in the country. Analyze the recruitment and define the role of family relationships, relating not only to the system of recruitment but also to measure idenity, therefore, respect for cultural traditions, religion and contacts with other Bulgarians in our country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2017,Michal Baranec.pdfPlný text práce386,28 kBAdobe PDFView/Open
Baranec_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Baranec_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Baranec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce571,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.