Title: Velká vlastenecká válka - Bitva o Kyjev, Bitva o Rostov
Other Titles: Great Patriotic War - Battle of Kiev and Battle of Rostov
Authors: Laubr, Vojtěch
Advisor: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28627
Keywords: velká vlastenecká válka;bitva o kyjev;bitva o rostov;operace barbarossa;východní fronta;sovětský svaz
Keywords in different language: great patriotic war;battle of kiev;battle of rostov;operation barbarossa;eastern front;soviet union
Abstract: Bakalářská práce se zabývá událostmi tzv. Velké vlastenecké války, zejména bitvami o Kyjev a Rostov. Tyto bitvy napomohly ke zpomalení postupu nacistického Německa a započaly tím cestu k jeho celkovému zničení v následujících letech. Práce je strukturována do pěti hlavních kapitol. V první kapitole jsou především rozebírány plány znepřátelených stran a situace v obou armádách. Druhá kapitola je věnována otevření východní fronty a všem směrům operace Barbarossa. Ve stručném přehledu jsou zachyceny všechny důležité události, které se odehrály i v jiných částech Sovětského svazu. Ve třetí kapitole jsou uvedeny dva stručné životopisy osobností, které měly největší podíl na výsledku války, a poslední dvě kapitoly již podrobně zachycují výchozí pozice obou armád, průběh obou bitev s analýzou jednotlivých bojů. Na průběhu a výsledku popsaných bitev jsem chtěl poukázat na skutečnost, že obě bitvy v jistém smyslu předznamenaly budoucí vývoj bojů na východní frontě. Neuváženou změnou strategie sice německá armáda vyhrála bitvu o Kyjev, ale možná, nadneseně řečeno, prohrála celou válku. Bitva u Rostova, která se odehrála jen o pár měsíců později, již jasně ukázala, že německou armádu je možné porazit.
Abstract in different language: My bachelor thesis concerns with the events of so-called Great Patriotic War, in particular with the Battle of Kiev and the Battle of Rostov. Those battles contributed to slowing down the advance of the Nazi Germany and commenced the way to its final defeat in the following years. The thesis is divided into five main chapters. The first chapter holds forth on preparatory plans of hostile sides and on combat readiness of both armies. The second chapter deals with the offensive launched on the Eastern Front and with all directions of Operation Barbarossa. A short overview brings brief descriptions of important events that took place also in other areas of the Soviet Union. In the third chapter there are two short biographies of personalities who significantly participated in result of the war. Last two chapters describe in details the initial positions of both armies, course of both battles and analyze particular combats. Describing the course and results of mentioned battles I wanted to point out fact that both battles predicted, in some sense, the future development of the fights on the Eastern Front. Rash decisions of the German army to change strategy helped to win the Battle of Kiev but contributed probably, pretentiously said, to the final defeat of the Nazi Germany. The Battle of Rostov, which took place just a couple of months later, clearly indicated that the German army might be defeated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-vlastenecka valka.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Laubr - O.pdfPosudek oponenta práce610,1 kBAdobe PDFView/Open
Laubr - V.pdfPosudek vedoucího práce945,83 kBAdobe PDFView/Open
Laubr.pdfPrůběh obhajoby práce199,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.