Název: Diagnostika školní zralosti a připravenosti
Další názvy: Diagnostics of school maturity a readiness
Autoři: Solfronková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Šámalová Kateřina, Mgr.
Oponent: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28652
Klíčová slova: odklad školní docházky;pedagogická diagnostika;socializace dítěte;školní připravenost;školní zralost.
Klíčová slova v dalším jazyce: postponement of school attendance;educational diagnosis;a child's socialization;school readiness;school readiness
Abstrakt: Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje na vymezení klíčových pojmů, které jsou spojeny se školní zralostí a školní připraveností dětí pro vstup do první třídy primárního stupně základní školy. Ve své praktické části pak práce zjišťuje, za pomoci metod pedagogického výzkumu a psychologických testů, zda jsou zkoumaní žáci, kteří navštěvují poslední ročník předškolního vzdělávání, komplexně po stránce fyzické, psychické, sociální a emocionální, připraveni na vstup do primárního vzdělávání.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis in its theoretical part focuses on the definition of key terms that are associated with the school maturity and school readiness of children entering first grade primary school level. It also deals with the issue of school readiness and the associated delay. In its practical part of the thesis investigates with the help of educational research methods and psychological tests that are researched pupils attending the last year of pre-school education, comprehensively the physical, mental, social and emotional, ready to enter primary education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Radka Solfronkova, DiS..pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Solfronkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Solfronkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce390,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Solfronkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce129,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28652

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.