Název: Psychologie osobnosti v umění
Další názvy: Psychology of personality in art
Autoři: Egriová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Oponent: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28655
Klíčová slova: osobnost;struktura osobnosti;osobnostní rysy umělce;umění;bohém;psychologie umění;nadání;kreativita;kvalitativní výzkum;eysenckův osobnostní test epq-r.
Klíčová slova v dalším jazyce: personality;personality structure;personality features of artist;art;bohemian;art psychology;talent;creativity;qualitative research;eysenck's personality test epq-r.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá psychologií osobnosti umělce, která zkoumá umělcovo osobností rysy a snaží se objevit, co nutí umělce tvořit a jaké jeho rysy se odchylují od průměrných hodnot. V teoretické části jsou popsány obecné poznatky osobnosti umělce, které jsou hlavním tématem této práce a empirická část se snažíme s nimi dále pracovat. V praktické části byl, pod dohledem odborníků z katedry psychologie FPE ZČU, použit standardizovaný Eysenckův osobnostní test, jenž v kombinaci s metodou rozhovoru nám poskytl kvalitní sběr dat, které byly podle teoretických východisek v závěru práce popsány a interpretovány.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the psychology of the artist's personality which explores the artist's features and tries to discover what forces the artist to create and which of his features deviate from the average values. The theoretical part describes the general knowledge of the artist's personality, which is the main theme of this work, and I'm tying to work with it in the empirical part. A standardized Eysenck personality test was used in the practical part, under the supervision of experts from the Department of Psychology of FPE ZČU, which, in combination with the interview method, provided us with a high quality data collection that was described and interpreted according to the theoretical background.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_S.Egriova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Egriova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce473,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Egriova - oponent.pdfPosudek oponenta práce512,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Egriova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28655

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.