Název: Problematika sexuality osob s mentálním postižením
Další názvy: Problems of sexuality of mentally disabled people
Autoři: Tichá, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Oponent: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28659
Klíčová slova: sexualita osob s mentálním postižením
Klíčová slova v dalším jazyce: sexuality of mentally disabled people
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tím, do jaké míry a za jakých podmínek je umožněno osobám s mentálním postižením, žijícím v domovech pro osoby se zdravotním postižením, prožívat kvalitní sexuální a partnerský život. Teoretická část se zaměřuje na sexuální život mentálně postižených v ústavních zařízeních. Dále je zaměřena na mentální postižení jako takové, zejména na jeho vymezení a klasifikaci. Další část je věnována sexualitě osob s mentálním postižením, vymezuje její funkci a rizika s ní spojená. Zdůrazňuje význam sexuální výchovy v životě každého člověka. Poslední kapitola teoretické části se věnuje problematice sexuality osob s postižením. Popisuje možnosti vývoje sexuality těchto jedinců a projevy sexuálního chování jednotlivých typů mentálního postižení. Zaměřuje se též na právní důsledky, jež mohou z této problematiky vyplynout. Praktická část je postavena na kvalitativním výzkumu, který byl proveden v domově pro osoby se zdravotním postižením. Výzkum je založen na případových studiích, které vycházejí z rozhovorů s otevřenými otázkami, zúčastněného pozorování a z analýzy dat obsahující anamnestické údaje, poskytnuté zařízením, ve kterém byl výzkum proveden. Důraz byl kladen na to, do jaké míry a za jakých podmínek je umožněno osobám s mentálním postižením, žijícím v domovech sociální péče, prožívat kvalitní sexuální a partnerský život.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis inquires the quality of sex life and intimate relationships of mentally disabled people living in social service homes for disabled people. Theoretical part focuses on sex life of mentally disabled people in social institutions. Furthermore, it explains the disabilities themselves, their definition and classification. The next part is devoted to sexuality of disabled people, its functions and possible risks, emphasizing the significance of sexual education in everyone's life. The last chapter of the theoretical part deals with the issues of sexuality of people with disabilities. It describes the possibilities of sexual development of these individuals and displays of sexual behaviour in different cases of disabilities. It also addresses legal issues that might arise. The practical part is based on qualitative research that was carried out in a social service home for disabled people. Basis of the research are case studies comprising of open questions, participating observation and data analysis of anamneses provided by the facility in which the research took place. The thesis emphasizes to what extent and under what 42 circumstances are people with mental disabilities living in a social service home for disabled people able to lead healthy sex life and intimate relationships.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ticha BP.pdfPlný text práce975,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ticha - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ticha - oponent.pdfPosudek oponenta práce443,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ticha - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28659

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.