Název: Sociometrie školní třídy jako sociální skupiny
Další názvy: Sociometry of a school class as a social group
Autoři: Karlovcová, Adriana
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Oponent: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28660
Klíčová slova: sociometrie;sociální skupina;školní třída;sociometrická matice;sociogram;sociometrické indexy
Klíčová slova v dalším jazyce: sociometry;social group;school class;sociometrical matrix;sociogram;index analysis
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje popisu a výzkumu sociometrie školní třídy jako sociální skupiny. Teoretická část se zaměřuje na obecný popis sociálních skupin jako takových a konkrétněji se v tomto ohledu zaměřuje právě na školní třídu. Další část se věnuje struktuře sociálních skupin, je zde rozebráno, jaké role a statusy mohou jedinci ve skupinách zaujímat, a také jak fungují podskupiny. Důležitou kapitolou je v této části také dynamika skupiny, která zahrnuje konformitu, kohezivitu, vůdcovství a je zde také možné najít styly vedení ve skupinách. Neopomenutelnou součástí jsou i vztahy v sociálních skupinách a vztahy mezi žáky. Poslední kapitola teoretické části se pak věnuje sociometrii jako takové, jejímu vývoji, představiteli a druhům výzkumů, které se v jejím rámci mohou uskutečňovat. Praktická část se zaměřuje na konkrétní strukturu školní třídy jako skupiny. Nachází se zde podrobnosti k výzkumu, který byl v práci proveden, a do detailů jsou zde také rozebrány metody, jež byly použity. Sociometrické šetření se uskutečnil na základní škole v severním Plzeňsku, a to v páté a osmé třídě, aby výzkum pokryl mladší i starší školní věk žáků. Ti vyplňovali sociometrický dotazník, který se zaměřoval na emocionální kritéria, přitažlivost a odpudivost, a na kritérium moci, kde byla uplatněna pouze přitažlivost. Výzkum byl vyhodnocen pomocí sociometrické matice, sociogramu a indexové analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on description and research of sociometry of a school class as a social group. The theoretical part describes general characterization of social groups and school classes as social groups. Another part is devoted to the structure of social groups, concentrating on social roles and positions individuals might assume, as well as the functions of subgroups. An important chapter is also devoted to the dynamics inside a group which includes conformity, cohesion, leaders and types of leadership in groups, following with relationships between people inside a group and relationships between classmates. The last chapter of the theoretical part aims to describe sociometry, its evolution, representative and types of research that might be realized. The practical part focuses on a specific school class. There are details of the executed research and used methods. The research of sociometry took place in an elementary school in northern part of Pilsen region, specifically in fifth and eighth grade in order to achieve results in both younger and older school age children. The sociometrical questionnaire included emotional criteria, attractions and repulsiveness, and power criteria that used only attraction. The research was evaluated through sociometrical matrix, sociogram and index analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karlovcova BP.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlovcova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlovcova - oponent.pdfPosudek oponenta práce291,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karlovcova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce69,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28660

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.