Název: Analýza motivace ke sportu u dětí na základní škole
Další názvy: Analysis of motivation for sport of children in elementary school
Autoři: Jonáková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Szachtová Alena, PhDr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28664
Klíčová slova: motivace;výkonová motivace;psychologie sportu;sportovní příprava dětí
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;achievement motivation;psychology of sport;sports preparation of kids
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Analýza motivace ke sportu u dětí na základní škole se zabývá tématem výkonové motivace dětí a jejího ovlivňování. V teoretické části nalezneme souhrn základních poznatků z oblasti motivace, výkonové motivace, psychologie sportu a sportovní přípravy dětí. Sepsaná teorie je základem pro část praktickou, ve které představujeme kvalitativní výzkum dětské motivace. Hledá vlivy a faktory dotýkající se dětské touhy sportovat. Nachází rozdíly mezi pohledem samotných sportovců a jejich trenérem. Pomocí dotazníku, nedokončených vět a rozhovoru se snaží objevit možné varianty pro zvýšení dětského zájmu o sport. Výzkumu se účastnilo celkem 22 respondentů a 1 trenér.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis titled Analysis of motivation to sport of children at elementary school discusses the theme of achievement motivation of children and its influencing. In the theoretical part we will find a summary of basic ideas from the field of motivation, achievement motivation, and psychology of sport and sports preparation of kids. The written theory forms a base for the practical part in which we introduce a qualitative research of children's motivation. It searches for influences and factors involving the children's desire to do sports. It finds the differences between their and the trainer's look on sport. With questionnaires, unfinished sentences and an interview it tries to find possible variations for increasing children's interest in sport. A total of 22 respondents and 1 trainer have participated in the research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jonakova Veronika.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jonakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jonakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce290,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jonakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce131,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28664

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.