Title: Krajina v pohybu
Other Titles: Landscape in motion
Authors: Vlčková, Jana
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Kornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28673
Keywords: krajina v pohybu;zahrada eden;láska;duše;příběh;secese;mucha;rousseau;hron;anilinové barvy;vodové barvy;kresba fixou;kresba tuší;akrylové barvy
Keywords in different language: landscape in motion;garden of eden;love;soul;story;art nouveau;mucha;rousseau;hron;aniline colors;water colors;marker drawing;ink drawing;acrylic paints
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo výtvarně zpracovat tematický cyklus s názvem Krajina v pohybu. Jedná se o 5 velkoformátových obrazů realizovaných technikou malby. Jako námět pro tento cyklus byla zvolena zahrada Eden, do které se promítá příběh lásky, jenž se tím stává její součástí. Textová část je věnována stručné historii krajinomalby a různým pojetím krajiny v umění. Následuje podrobná geneze tohoto díla, uvažování o díle, inspirační zdroje a technický postup. V didaktické části jsou navrženy způsoby použití tohoto tématu ve školní praxi.
Abstract in different language: The aim of this Master's thesis was to elaborate a thematic cycle called Landscape in Motion. These are 5 large-format paintings produced by the painting technique. The Garden of Eden was chosen as the theme for this cycle, into which a story of love is projected, thus becoming its part. The textual part is devoted to the brief history of landscape painting and various concepts of landscape in art. It is followed by a detailed genesis of this work, sources of inspiration and the technique. In the methodological part, ways of using this topic in teaching practice are suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlckova_Jana_DP.pdfPlný text práce7,13 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Vlckova Jana_2017.pdfPrůběh obhajoby práce389,2 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Vlckova Jana_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Vlckova Jana_oponent_Kornatovsky_2017.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.