Title: Ekonomická analýza podniku a její doporučení pro finanční řízení podniku
Other Titles: Economic Analysis of company and its recommendations for financial management of the company
Authors: Bezvodová, Šárka
Advisor: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28690
Keywords: ekonomická analýza;finanční analýza;poměrové ukazatele;bankrotní a bonitní modely.
Keywords in different language: economic analysis;financial analysis;ratios financial;solvency and insolvency models
Abstract: Předmětem bakalářské práce je ekonomická analýza podniku a její doporučení pro finanční řízení podniku. V první části je charakterizován postup a metody ekonomické analýzy. Poté jsou teoretické poznatky aplikovány na podnik PILSEN STEEL, s.r.o. z pohledu externího analytika za roky 2011 2015. Zdrojem dat jsou veřejně dostupné účetní výkazy. Po představení podniku následuje ekonomická analýza. Hlavním pilířem je finanční analýza, která se skládá z výpočtů absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Dále jsou zpracovány bankrotní a bonitní modely. Na základě výsledků provedené analýzy je zpracováno doporučení pro finanční řízení podniku. Závěr práce obsahuje rekapitulaci nejvýznamnějších informací a shrnutí celkové situace podniku za sledované období.
Abstract in different language: The subject of the bachelor thesis is the Economic analysis of the company and its recommendations for financial management of the company. The first part describes the process and methods of economic analysis. Theoretical knowledge is then applied to PILSEN STEEL, s.r.o. from the perspective of an external analyst for the years 2011-2015. The source of data is publicly available financial statements. After presentation of company follows an economic analysis. The main pillar is financial analysis, which consists of absolute, differential and ratios financial. Solvency and insolvency models are also processed. Recommendations for the financial management of the company are prepared based on the results of the economic analysis The conclusion of the thesis contains a recapitulation of the most important information and a summary of the overall situation of the company over the monitored period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_ Bezvodova_2017.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
Bezvodova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce760,57 kBAdobe PDFView/Open
Bezvodova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce721,25 kBAdobe PDFView/Open
Bezvodova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce327,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.