Title: Pohledávky po splatnosti z pohledu účetního a daňového
Other Titles: Accounting and tax aspects of overdue receivables
Authors: Brabcová, Tereza
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28692
Keywords: pohledávky;pohledávky po splatnosti;opravné položky;účetní specifika;daňová specifika
Keywords in different language: receivables;overdue receivables;allowance;accounting specificities;tax specificities
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu účetních a daňových specifik pohledávek po splatnosti a opravných položek. Hlavním obsahem teoretické části je charakteristika pohledávek, opravných položek a odpisu pohledávek. Dále je teoretická část zaměřena na vývoj zákona o rezervách od roku 1992 a vykazování pohledávek v účetních výkazech. V praktické části jsou nejdříve zobrazeny dopady změn v zákoně o rezervách na finanční pozici, výkonnost a vybrané finanční ukazatele. Poté následuje kvantifikace hodnot daných ukazatelů fiktivního podniku a jejich komparace.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at the analysis of accounting and tax specific of overdue receivables and allowances. The main kontent of the theoretical part is characterization of receivables, allowances and depreciation. Then is theoretical part focused on development of Act on reserves from 1992 and reporting claims in Financial Statemens. Practical part includes impacts of changes in Act on reserves on financial position, efficiency and selected financial indicators at first. Then bachelor thesis includes quantification values of these economics indicators fictitious company and their comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Brabcova.pdfPlný text práce3,8 MBAdobe PDFView/Open
Brabcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce565,18 kBAdobe PDFView/Open
Brabcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce503,76 kBAdobe PDFView/Open
Brabcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce300,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.