Název: Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku
Další názvy: Analysis of success on a particular firm
Autoři: Rothová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Oponent: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28709
Klíčová slova: swot analýza;pest analýza;finanční analýza;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: swot analysis;pest analysis;financial analysis;financial ratios
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu prostředí podniku a finanční analýzu společnosti Luremato s.r.o. za čtyři roky jejího působení. Práce obsahuje pět hlavních částí. První kapitola je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti prostředí podniku a jeho analyzování. Druhá kapitola se týká teoretických poznatků z oblasti finanční analýzy a výpočtů s ní spojených. Třetí kapitola zahrnuje představení společnosti. Ve čtvrté kapitole je provedena analýza prostředí podniku, obsahuje SWOT a PEST analýzu. Poslední, kapitola se zabývá finanční analýzou firmy. Byla provedena vertikální a horizontální analýza a následně byly provedeny výpočty poměrových ukazatelů společnosti. Následně jsou výstupy finanční analýzy zhodnoceny, jsou učiněny návrhy na možná opatření, která by firmě mohla v budoucnu pomoci zlepšit současnou situaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the analysis of company environment and financial analysis of the Luremato s.r.o. during four years of its existence. The thesis contains five main parts. The first chapter is focused on theoretical knowledge of analysis of the company. The second chapter is concerned with theoretical knowledge of financial analysis and calculations connected with it. The third chapter included the performance of particular firm. In the fourth part is the analysis of company environment that contains SWOT and PEST analysis. The last chapter deals with the financial analysis of the company. Vertical and horizontal analysis were prepared and then calculations of financial ratios of the company were made. Subsequently the outputs of financial analysis were evaluated and proposals on possible measures that could help improve the current situation in future were made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Analyza faktoru uspesnosti vybraneho podniku.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rothova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce591,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rothova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce550,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rothova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce168,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28709

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.