Název: Využití moderních inovativních pomůcek v pohybové přípravě dětí předškolního věku
Další názvy: Innovative use of modern equipment in the physical training of preschool children
Autoři: Kourová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28743
Klíčová slova: inovativní pomůcky;předškolní věk;pohybová aktivita;pohybové schopnosti;pohybové dovednosti
Klíčová slova v dalším jazyce: innovative tools;preschool age;physical activity;motor skills;motor skills
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na využití moderních inovativních pomůcek v pohybové přípravě dětí předškolního věku. Celá práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V úvodu teoretické části je stručně charakterizován předškolní věk a jeho vzdělávání. Následují kapitoly, logicky navazující na praktickou část, věnované teorii pohybových schopností a dovedností. Praktická část je zaměřena na konkrétní příklady využití moderních inovativních pomůcek, které jsou představeny v předchozí kapitole. Moderní inovativní pomůcky by měly přispět k rozvoji pohybových schopností dětí. Pohybové prvky jsou realizovány s dětmi ve věku od 4 do 6 let. Doufám, že práce bude přínosným materiálem pro pedagogy zabývající se cvičením s dětmi.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on the innovative use of modern equipment in the physical training of preschool children. The work is divided into two parts - theoretical and practical. In the introduction of the theoretical part is briefly characterized preschool age and its education. The following chapters are logically related to the practical part devoted to the theory of kinetic abilities and skills. The practical part is focused on concrete examples of innovative use of modern tools which are presented in the previous chapter. Modern innovative tools should contribute to the development of motoric abilities of children. Motion elements are put into practice with children agend 4 to 6 years. I hope that thesis will be beneficial material for teachers dealing with children exercise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kourova A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce134,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kourova A. - OP.pdfPosudek oponenta práce146,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kourova A..pdfPrůběh obhajoby práce71,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.