Title: Měření elektromagnetického rušení šířeného zářením na drážních vozidlech elektrické trakce
Other Titles: Measurement of electromagnetic radiation disturbances of electric traction vehicles
Authors: Kalaj, Patrik
Advisor: Škubal Jaroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Kroneisl Michal, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28811
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;elektromagnetické rušení;drážní vozidlo elektrické trakce;měření elektromagnetického záření;norma čsn en 50121;vysokofrekvenční rušení;měřicí antény;měřící místo;měřící přijímač
Keywords in different language: elektromagnetic compatibility;elektromagnetic disturbance;electric traction railway vehicle;electromagnetic radiation measurement;standard csn en 50121;high frequency disturbance;measuring antennas;measuring siteúpoint;measuring receiver
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility. Hlavní důraz je kladen na elektromagnetické rušení, které je šířené zářením. Nedílnou součástí práce je rozbor celé problematiky vlivu rušení na ostatní systémy - jak technické, tak i biologické. Dále je práce zaměřena na měření elektromagnetického rušení prostřednictvím záření na konkrétním trakčním vozidle. V práci je rozebrán postup měření, který vychází z normy ČSN EN50121. Měření bylo provedeno na lokomotivě ŠKODA 109E. Další část práce se zaměřuje na zdroje rušení na drážním vozidle a na to, jak lze toto rušení eliminovat
Abstract in different language: The Diploma thesis deals with the issue of electromagnetic compatibility. The main emphasis is placed on electromagnetic disturbance that is transmitted by radiation. An integral part of the thesis is the analysis of the problems and the influence of disturbance on other systems, both a technical and biological in their complexity. Furthermore, the work is focused on the measurement of electromagnetic disturbance by radiation on a specific traction vehicle. The measurement procedure is based on the CSN EN 50121 standard. The measurements were made on the ŠKODA 109E locomotive. The next part of the thesis focuses on sources of disturbance on railway vehicles and their elimination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kalaj.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFView/Open
070774_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,53 kBAdobe PDFView/Open
070774_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,72 kBAdobe PDFView/Open
070774_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.