Title: Návrh modulární traverzy pro různé podvozky ŠKODA
Other Titles: Design of modular transom for various types of ŠKODA bogies
Authors: Procházka, Vojtěch
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Roub Antonín, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28900
Keywords: kolejové vozidlo;podvozek;sekundární vypružení;traverza;modularita;eds;pevnostní výpočet;mkp;šroubový spoj;konstrukční obrys
Keywords in different language: rail vehicle;bogie;secondary suspension;transom;modularity;eds;strength calculation;fem;screw connection;design contour
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh modulární traverzy variabilně pro tři různé typy podvozků ŠKODA. Rešeršní část specifikuje elektrické jednotky všeobecně se zaměřením na pojezdovou část, následuje rozbor podvozků ŠKODA doplněn o teoretický základ modularity. Konstrukční proces je řízen zásadami EDS, návrh a kontrola probíhá dle normy ČSN EN 13749 se zohledněním dalších uvedených v zadání. Po specifikaci úplné stavební struktury TS (včetně materiálů, obrábění a svařování) následují optimalizační výpočty spojů šrouby a čepy, numerický MKP výpočet hlavní části s návrhem dodatečných úprav struktury, kontrola obrysu dle ČSN EN 15273 a zhodnocení TS dle specifikovaných požadavků. Výkresová dokumentace: typové výkresy pro všechny modifikace traverzy se zástavbou, výkres detailu a sestavný výkres vybraného modulu.
Abstract in different language: This thesis contains design of modular transom variably for three different types of ŠKODA bogies. The theoretical part specifies electric multiple units in general with focus on bogies section, then the analysis of ŠKODA bogies follows complemented by the modularity theory. Design process is managed by EDS and is supported by the norm ČSN EN 13749 and others stated in the task of thesis. After the specification of whole building structure of TS (included materials, metalworking and welding) screw and pin connections with optimization are computed, then FEM computation with proposal of additional shape adjustments is applied, design contour according to ČSN EN 15273 is checked and finally the evaluation of the TS based on specified requirements follows. Drawing documentation: type drawings for all the modifications of the transom with surroundings, a detail drawing and an assembly drawing of a chosen module.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - PROCHAZKA - MODULARNI TRAVERZA - FINAL.pdfPlný text práce11,49 MBAdobe PDFView/Open
Prochazka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce706 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce910,57 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce287,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.