Název: Návrh modulární traverzy pro různé podvozky ŠKODA
Další názvy: Design of modular transom for various types of ŠKODA bogies
Autoři: Procházka, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Roub Antonín, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28900
Klíčová slova: kolejové vozidlo;podvozek;sekundární vypružení;traverza;modularita;eds;pevnostní výpočet;mkp;šroubový spoj;konstrukční obrys
Klíčová slova v dalším jazyce: rail vehicle;bogie;secondary suspension;transom;modularity;eds;strength calculation;fem;screw connection;design contour
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh modulární traverzy variabilně pro tři různé typy podvozků ŠKODA. Rešeršní část specifikuje elektrické jednotky všeobecně se zaměřením na pojezdovou část, následuje rozbor podvozků ŠKODA doplněn o teoretický základ modularity. Konstrukční proces je řízen zásadami EDS, návrh a kontrola probíhá dle normy ČSN EN 13749 se zohledněním dalších uvedených v zadání. Po specifikaci úplné stavební struktury TS (včetně materiálů, obrábění a svařování) následují optimalizační výpočty spojů šrouby a čepy, numerický MKP výpočet hlavní části s návrhem dodatečných úprav struktury, kontrola obrysu dle ČSN EN 15273 a zhodnocení TS dle specifikovaných požadavků. Výkresová dokumentace: typové výkresy pro všechny modifikace traverzy se zástavbou, výkres detailu a sestavný výkres vybraného modulu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis contains design of modular transom variably for three different types of ŠKODA bogies. The theoretical part specifies electric multiple units in general with focus on bogies section, then the analysis of ŠKODA bogies follows complemented by the modularity theory. Design process is managed by EDS and is supported by the norm ČSN EN 13749 and others stated in the task of thesis. After the specification of whole building structure of TS (included materials, metalworking and welding) screw and pin connections with optimization are computed, then FEM computation with proposal of additional shape adjustments is applied, design contour according to ČSN EN 15273 is checked and finally the evaluation of the TS based on specified requirements follows. Drawing documentation: type drawings for all the modifications of the transom with surroundings, a detail drawing and an assembly drawing of a chosen module.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - PROCHAZKA - MODULARNI TRAVERZA - FINAL.pdfPlný text práce11,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce706 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce910,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce287,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28900

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.