Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠíma Alexander, JUDr.
dc.contributor.authorKlečka, Václav
dc.contributor.refereeDvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-1-26
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:30Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2018-01-15T15:11:30Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier65750
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28916
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá právním postavením a majetkovou odpovědností spolků. První část práce je věnována historickému vývoji spolkového práva převážně na území českých zemí. V další části je popsána úprava spolkového práva podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Na tuto část navazuje současné úprava spolkového práva obsažená v občanském zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Čtvrtá část je zaměřena na postavení a účel spolku, jsou zde popsány zásady spolkového práva a charakterizován účel spolku. Závěrečná část této práce obsahuje hospodaření spolku, dále se zaměřuje na odlišnosti spolků v oblasti vedení účetnictví a výběru daní a popisuje ručení členů spolku za jeho závazky.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspolkycs
dc.subjectspolkové právocs
dc.subjectobčanské sdruženícs
dc.subjectúčel spolkucs
dc.subjectpostavení spolkucs
dc.subjecthospodaření spolkucs
dc.subjectveřejně prospěšný poplatníkcs
dc.titlePrávní postavení a majetková odpovědnost spolkůcs
dc.title.alternativeLegal status and property liability of league fellowshipen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the legal status and asset-liability of associations. First part of this thesis deals with historical development of federal law in Czech countries. Furthemore, thesis deals with the adjustment of federal law in conformity with Law No. 83/1990 Coll. - Citizens Civil Law Associations Act. The next section follows up with current adjustment of federal law contained in the Law No. 89/2012 Coll. Civic Code. The next part of this thesis defines legal status and purpose of the associations, specifically there are described principles of federal law as well as purpose of the association. Finally, this thesis deals with the management association, differences of associations in terms of bookkeeping and tax collection and the association members' liability for its obligations.en
dc.subject.translatedassociationsen
dc.subject.translatedfederal lawen
dc.subject.translatedcivic associationsen
dc.subject.translatedpurpose and legal status of the associationen
dc.subject.translatedassociation economyen
dc.subject.translatedpublic-benefit taxpayersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni postaveni a majetkova odpovednost spolku_Klecka.pdfPlný text práce656,74 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Klecka.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Klecka.pdfPosudek vedoucího práce484,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Klecka.pdfPrůběh obhajoby práce257,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.