Title: Marketingová strategie vybrané obchodní firmy
Other Titles: Marketing strategy of a selected business company
Authors: Tomanová, Jana
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28938
Keywords: marketingové řízení;marketingová strategie;marketingový výzkum;situační analýza;marketingový mix;strategické marketingové cíle
Keywords in different language: marketing management;marketing strategy;marketing research;situation analysis;marketing mix;strategic marketing targets
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení dosavadní marketingové strategie ve zvoleném podniku Nakladatelství Fraus, s.r.o. První část práce obsahuje teoretický úvod do problematiky marketingového řízení. Následující kapitoly jsou věnovány popisu marketingového výzkumu, situační analýzy a marketingového mixu. Praktická část diplomové práce se opírá o zjištěné teoretické poznatky. V jejím úvodu je představena vybraná obchodní firma, její portfolio, hospodaření, sledované poslání, vize a strategické cíle. Následně je provedeno detailní šetření externího a interního prostředí podniku. Pohled na všechny identifikované faktory shrnuje analýza SWOT. Součástí práce je také dotazníkové šetření zaměřené na ředitele a učitele českých škol. Na základě zjištěných výstupů z části praktické jsou v závěrečné části sestaveny nové marketingové cíle společnosti a jsou uvedena doporučení pro možná zlepšení současné marketingové strategie podniku.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on evaluation of marketing strategy in chosen company Nakladatelství Fraus, s.r.o. The first part includes the theoretical introduction to marketing management. The following chapters are devoted to the description of marketing research, situation analysis and marketing mix. The practical part of the diploma thesis is based on theoretical knowledge. At the beginning there is characterized the chosen firm, its portfolio, economic situation, mission, vision and its strategic targets. The company is evaluated through analysis of external and internal environment and all the factors affecting the company are summarized in SWOT analysis. The thesis also provides marketing research focused on teachers and headteachers in the Czech schools. The final part of the diploma thesis includes new marketing targets for strategic period and recommendations for improving the current marketing strategy of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomanova.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova_V.pdfPosudek vedoucího práce647,76 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova_O.pdfPosudek oponenta práce566,62 kBAdobe PDFView/Open
Tomanova_P.pdfPrůběh obhajoby práce150,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.