Title: Marketing management vybrané neziskové organizace se zaměřením na fundraising
Other Titles: Marketing management of the selected non-profit organization focused on fundraising
Authors: Heligrová, Kateřina
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28950
Keywords: nezisková organizace;fundraising;marketingová strategie
Keywords in different language: nonprofit organization;fundraising;marketing strategy
Abstract: Předložená práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie se zaměřením na fundraising pro neziskovou organizaci Nadace rozvoje občanské společnosti a její program sbírkový projekt Pomozte dětem. Důležitým bodem práce je situační analýza obsahující tvorbu marketingového mixu a analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. Vnitřní prostředí obsahuje analýzu fundraisingových činností. Výsledná SWOT analýza slouží jako podklad pro tvorbu marketingové strategie se zaměřením na fundraising. Navržené marketingové strategie jsou rozvedeny do podoby akčních programů, které obsahují popis aktivity, časové vymezení, odpovědné osoby a očekávané náklady. Následuje časový harmonogram, rozpočet naplánovaných akčních programů a kontrolní mechanismy.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is to create marketing strategy focused on fundraising for nonprofit organizations named Foundation of development civic society and her program Collection project Help the children. Important point of the thesis is a situation analysis includes marketing mix and analysis of external and internal environment. Analysis of internal environment contains analysis of fundraising activities. Final SWOT analysis works as base for creating marketing strategy focused on fundraising. Suggested marketing strategies are followed into the action programs, which include decribe of activities, time frame, the person responsible for this action program and expected costs. After described action programs follows time schedule, planned budget and control mechanisms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Heligrova Katerina.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
Heligrova_v.pdfPosudek vedoucího práce661,29 kBAdobe PDFView/Open
Heligrova_o.pdfPosudek oponenta práce848,56 kBAdobe PDFView/Open
Heligrova_p.pdfPrůběh obhajoby práce202,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.