Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHlávková, Zuzana
dc.contributor.refereeNosková Marta, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-2
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:38Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:11:38Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71891
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28951
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá navržením a formulací strategie konkrétního podniku se zaměřením na rozvoj produktu za pomoci několika analýz. V úvodu práce je představena společnost GTW, která se skládá ze dvou vzájemně propojených firem, GTW BEARINGS, s.r.o. a GTW TECHNIK, s.r.o. V první části je provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí. PESTLE analýza zkoumá faktory makroprostředí, které nemůže firma svojí činností ovlivnit. Porterův model pěti sil určuje činitele mikroprostředí, jež podnik bezprostředně ovlivňují a naopak. V rámci vnitřního prostředí společnosti je hodnocen management, marketing, finance a účetnictví, výroba, výzkum a vývoj a informační systémy. Výsledky z předchozích analýz jsou syntetizovány pomocí SWOT analýzy. Jednotlivé faktory ze SWOT analýzy jsou ohodnoceny v rámci IFE a EFE. Výsledné hodnoty jsou vstupem pro matici IE, která poskytuje pohled na interní pozici podniku a hodnotí jeho závislost na okolí. Pomocí Ansoffovy matice je zvolena strategie rozvoje produktu týkající se zavedení nového výrobku na stávající trhy. V další části práce je představen nový výrobek, rozpis činností nutných pro jeho vývoj a ekonomické zhodnocení investice. Pro nový typ produktu společnosti GTW je zpracován marketingový mix. Závěrem je navržena úprava strategických východisek a formulována nová strategie.cs
dc.format96 s. (137 551 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectstrategická východiskacs
dc.subjectvnější prostředícs
dc.subjectvnitřní prostředícs
dc.subjectpestle analýzacs
dc.subjectporterův model pěti silcs
dc.subjectswot analýzacs
dc.subjectifecs
dc.subjectefecs
dc.subjectmatice iecs
dc.subjectansoffova maticecs
dc.subjectrozvoj produktucs
dc.subjectimplementacecs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectgtw bearingscs
dc.subjects.r.o.cs
dc.subjectgtw technikcs
dc.subjects.r.o.cs
dc.titleFormulace strategie konkrétního podniku se zaměřením na rozvoj produktucs
dc.title.alternativeThe formulation of a particular company strategy with the focus on the product developmenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma work deals with a suggestion and a formulation of the strategy of a particular company with the focus on the product development with the use of a few analyses. In the beginning of the work, there is introduced the company GTW which consists of two joined companies GTW BEARINGS, s.r.o. and GTW TECHNIK, s.r.o. In the first part, there is an analysis of the external and internal environment. PESTLE analysis deals with macroenvironmental factors which cannot be influenced by the activity of a company. Porters Five Forces define the factors of microenvironment which can be influenced by a company and vice versa. Considering the internal environment, there are described following aspects: management, marketing, finance and accounting, production, research and development, and IT. The results of the previous analyses are synthesized with the use of SWOT analysis. The individual factors of SWOT analysis are evaluated in IFE and EFE. The final values are the basis for IE Matrix, which enables the view on the internal company position and at the same moment evaluates its addiction on the external environment. With the use of Ansoff Matrix, there is chosen the strategy of the product development. In the next part, there is intoduced the new product, the plan of activities necessary for its development and economical evaluation of the investment. It is prepared Marketing Mix for the new product type. In conclusion, there is suggested an improvement of the strategic statements and there is formulated the new strategy.en
dc.subject.translatedstrategyen
dc.subject.translatedstrategic statementen
dc.subject.translatedexternal environmenten
dc.subject.translatedinternal environmenten
dc.subject.translatedpestle analysisen
dc.subject.translatedporters five forcesen
dc.subject.translatedswot analysisen
dc.subject.translatedifeen
dc.subject.translatedefeen
dc.subject.translatedie matrixen
dc.subject.translatedansoff matrixen
dc.subject.translatedproduct developmenten
dc.subject.translatedimplementationen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedgtw bearingsen
dc.subject.translateds.r.o.en
dc.subject.translatedgtw techniken
dc.subject.translateds.r.o.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ZUZANA_HLAVKOVA.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Hlavkova_o.pdfPosudek oponenta práce599,68 kBAdobe PDFView/Open
Hlavkova_v.pdfPosudek vedoucího práce525,13 kBAdobe PDFView/Open
Hlavkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce196,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.