Title: Formulace strategie konkrétního podniku se zaměřením na rozvoj produktu
Other Titles: The formulation of a particular company strategy with the focus on the product development
Authors: Hlávková, Zuzana
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28951
Keywords: strategie;strategická východiska;vnější prostředí;vnitřní prostředí;pestle analýza;porterův model pěti sil;swot analýza;ife;efe;matice ie;ansoffova matice;rozvoj produktu;implementace;marketingový mix;gtw bearings;s.r.o.;gtw technik;s.r.o.
Keywords in different language: strategy;strategic statement;external environment;internal environment;pestle analysis;porters five forces;swot analysis;ife;efe;ie matrix;ansoff matrix;product development;implementation;marketing mix;gtw bearings;s.r.o.;gtw technik;s.r.o.
Abstract: Diplomová práce se zabývá navržením a formulací strategie konkrétního podniku se zaměřením na rozvoj produktu za pomoci několika analýz. V úvodu práce je představena společnost GTW, která se skládá ze dvou vzájemně propojených firem, GTW BEARINGS, s.r.o. a GTW TECHNIK, s.r.o. V první části je provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí. PESTLE analýza zkoumá faktory makroprostředí, které nemůže firma svojí činností ovlivnit. Porterův model pěti sil určuje činitele mikroprostředí, jež podnik bezprostředně ovlivňují a naopak. V rámci vnitřního prostředí společnosti je hodnocen management, marketing, finance a účetnictví, výroba, výzkum a vývoj a informační systémy. Výsledky z předchozích analýz jsou syntetizovány pomocí SWOT analýzy. Jednotlivé faktory ze SWOT analýzy jsou ohodnoceny v rámci IFE a EFE. Výsledné hodnoty jsou vstupem pro matici IE, která poskytuje pohled na interní pozici podniku a hodnotí jeho závislost na okolí. Pomocí Ansoffovy matice je zvolena strategie rozvoje produktu týkající se zavedení nového výrobku na stávající trhy. V další části práce je představen nový výrobek, rozpis činností nutných pro jeho vývoj a ekonomické zhodnocení investice. Pro nový typ produktu společnosti GTW je zpracován marketingový mix. Závěrem je navržena úprava strategických východisek a formulována nová strategie.
Abstract in different language: The diploma work deals with a suggestion and a formulation of the strategy of a particular company with the focus on the product development with the use of a few analyses. In the beginning of the work, there is introduced the company GTW which consists of two joined companies GTW BEARINGS, s.r.o. and GTW TECHNIK, s.r.o. In the first part, there is an analysis of the external and internal environment. PESTLE analysis deals with macroenvironmental factors which cannot be influenced by the activity of a company. Porters Five Forces define the factors of microenvironment which can be influenced by a company and vice versa. Considering the internal environment, there are described following aspects: management, marketing, finance and accounting, production, research and development, and IT. The results of the previous analyses are synthesized with the use of SWOT analysis. The individual factors of SWOT analysis are evaluated in IFE and EFE. The final values are the basis for IE Matrix, which enables the view on the internal company position and at the same moment evaluates its addiction on the external environment. With the use of Ansoff Matrix, there is chosen the strategy of the product development. In the next part, there is intoduced the new product, the plan of activities necessary for its development and economical evaluation of the investment. It is prepared Marketing Mix for the new product type. In conclusion, there is suggested an improvement of the strategic statements and there is formulated the new strategy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ZUZANA_HLAVKOVA.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Hlavkova_o.pdfPosudek oponenta práce599,68 kBAdobe PDFView/Open
Hlavkova_v.pdfPosudek vedoucího práce525,13 kBAdobe PDFView/Open
Hlavkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce196,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.