Title: Využití sociálních médií v sektoru B2B
Other Titles: Application of social media in B2B sector
Authors: Urbanová, Lucie
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Prantl David, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28975
Keywords: sociální média;business-to-business;b2b;marketingová komunikace
Keywords in different language: social media;business-to-business;b2b;marketing communication
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku využívání sociálních médií v sektoru B2B (business-to-business). Na toto téma byla v práci nejprve provedena rešerše literatury, v níž byla představena nejvyužívanější sociální média v České republice, a následně bylo vymezeno prostředí B2B a jeho specifika. Analýza využívání sociálních médií v B2B sektoru byla započata představením dvou reklamních agentur, u nichž byla hodnocena aktivita v sociálních médiích a úspěšnost jejich komunikační strategie. Hlavní část výzkumu představovalo vlastní dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda firmy v B2B sektoru využívají sociální média, která konkrétně využívají, k jakým aktivitám a zda tato média považují za efektivní nástroj pro marketingovou komunikaci. Výstupem této práce je návrh odpovídajícího přístupu ke komunikaci v sociálních médiích pro vybranou skupinu firem vytvořený na základě shrnutí poznatků z teoretické a praktické části.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on application of social media in B2B (business-to-business) sector. At first, a bibliography research was done, where the most used social media in the Czech Republic were introduced, and then there was described the B2B domain and its specifics. This analysis started with introducing two advertising agencies. Their social media activity and communication strategy were evaluated in the next part of the thesis. The main part of the research was based on a questionnaire survey with the purpose to find out how companies in B2B sector use social media, which ones they use, for what activities and if these media are considered an effective tool for marketing communication. The output of this thesis is to propose the right approach to communication in social media for the chosen group of companies which is based on knowledge from theoretic and practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
URBANOVA Lucie_DP.pdfPlný text práce5,3 MBAdobe PDFView/Open
Urbanova_o.pdfPosudek oponenta práce654,25 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_v.pdfPosudek vedoucího práce780,98 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_p.pdfPrůběh obhajoby práce202,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28975

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.