Název: Návrh marketingové strategie pro firmu prodávající řešení v oblasti kotlů na tuhá paliva
Další názvy: Marketing Strategy Proposal for a company selling solutions in the field of solid fuel boilers
Autoři: Chlopčík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28981
Klíčová slova: marketingový mix;marketingový plán;marketingové řízení;marketingová strategie;situační analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing management;marketing mix;marketing plan;marketing strategy;situation analysis
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost Novitera, a. s. Práce je rozdělena do celkem 10 kapitol, přičemž prvních 5 kapitol se týká teoretické části práce a druhých 5 kapitol pak praktické aplikaci. Teoretická část práce je věnována problematice marketingu a plánování jeho strategické části, vč. teoretického rámce situační analýzy, návrhů marketingových strategií, analýzy rizik a základů marketingového controllingu. Praktická část navazuje na teoretické poznatky. Ve svém úvodu představuje vybranou obchodní společnost a strategická východiska. Následující situační analýza završena SWOT analýzou a maticemi EFE, IFE, IE a TOWS, je přípravou pro další kapitolu s návrhy marketingových strategií. Součástí práce jsou taktéž analýza rizik plánu a definování základů pro marketingový controlling.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on marketing strategy proposal for the company Novitera, a. s. The thesis is divided into 10 chapters. While the first five chapters are connected with the theoretical part of the thesis, the second five chapters refer to its practical application. Theoretical part consists of marketing matters and a planning of its strategic part, including theoretical framework of situation analysis, marketing strategies proposals, risk analysis and the principles of marketing controlling. Practical part of the diploma thesis follows theoretical knowledge. In its beginning the practical part introduces chosen company and strategic statements. The following situation analysis topped by SWOT analysis and EFE, IFE, IE and TOWS matrixes, provides a basis for marketing strategies in the next chapter. Practical part of the thesis contains also risk analysis and the definition of marketing controlling basics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Chlopcik.pdfPlný text práce7,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlopcik_o.pdfPosudek oponenta práce556,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlopcik_v.pdfPosudek vedoucího práce880,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlopcik_p.pdfPrůběh obhajoby práce185,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28981

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.