Title: Návrh marketingové strategie pro firmu prodávající řešení v oblasti kotlů na tuhá paliva
Other Titles: Marketing Strategy Proposal for a company selling solutions in the field of solid fuel boilers
Authors: Chlopčík, Tomáš
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28981
Keywords: marketingový mix;marketingový plán;marketingové řízení;marketingová strategie;situační analýza
Keywords in different language: marketing management;marketing mix;marketing plan;marketing strategy;situation analysis
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost Novitera, a. s. Práce je rozdělena do celkem 10 kapitol, přičemž prvních 5 kapitol se týká teoretické části práce a druhých 5 kapitol pak praktické aplikaci. Teoretická část práce je věnována problematice marketingu a plánování jeho strategické části, vč. teoretického rámce situační analýzy, návrhů marketingových strategií, analýzy rizik a základů marketingového controllingu. Praktická část navazuje na teoretické poznatky. Ve svém úvodu představuje vybranou obchodní společnost a strategická východiska. Následující situační analýza završena SWOT analýzou a maticemi EFE, IFE, IE a TOWS, je přípravou pro další kapitolu s návrhy marketingových strategií. Součástí práce jsou taktéž analýza rizik plánu a definování základů pro marketingový controlling.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on marketing strategy proposal for the company Novitera, a. s. The thesis is divided into 10 chapters. While the first five chapters are connected with the theoretical part of the thesis, the second five chapters refer to its practical application. Theoretical part consists of marketing matters and a planning of its strategic part, including theoretical framework of situation analysis, marketing strategies proposals, risk analysis and the principles of marketing controlling. Practical part of the diploma thesis follows theoretical knowledge. In its beginning the practical part introduces chosen company and strategic statements. The following situation analysis topped by SWOT analysis and EFE, IFE, IE and TOWS matrixes, provides a basis for marketing strategies in the next chapter. Practical part of the thesis contains also risk analysis and the definition of marketing controlling basics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Chlopcik.pdfPlný text práce7,25 MBAdobe PDFView/Open
Chlopcik_o.pdfPosudek oponenta práce556,18 kBAdobe PDFView/Open
Chlopcik_v.pdfPosudek vedoucího práce880,34 kBAdobe PDFView/Open
Chlopcik_p.pdfPrůběh obhajoby práce185,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.