Název: Zásada koncentrace řízení a její projevy ve správním procesu
Další názvy: Concentration principle and its manifestations in the administrative process
Autoři: Janda, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Triner Petr, JUDr.
Oponent: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28985
Klíčová slova: zásada koncentrace řízení;správní proces;správní řízení;zásady správního řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: the principle of concentration of proceedings;administrative procedure;administrative proceedings;administrative proceedings principles
Abstrakt: Cílem práce je popsat institut koncentrace řízení vzhledem k jeho povaze a postavení ve správním procesu, popsat způsoby, jakým se tento princip projevuje v zákoně a přímo v průběhu správního procesu a objasnit tak jeho funkci a účel.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim is to describe the concentration institute proceedings due to the nature and position in the administrative process, describe the ways in which this principle is reflected in the law and in the course of the administrative process and clarify that its function and purpose. 1. Introduction 2. The administrative process and its requirements, administrative act 3. The principles of administrative activities, principles of administrative proceedings 4. The principle of concentration of proceedings and its manifestations in the administrative process 5. Excursion - the principle of concentration in civil judicial proceedings 5. Conclusion References: - KINDL, Milan. Základy správního práva. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 298 s. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-190-8. - HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2015, 390 stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-071-0. - NEDOROST, Libor a Zdeněk SOVÁK. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, 220 s. Komentované zákony (Eurolex Bohemia). ISBN 80-86432-17-3. - SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 428 s. ISBN 978-80-7380-110-6. - PRŮCHA, Petr a Soňa SKULOVÁ. Správní právo: procesní část. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 176 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-1523-3. - PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou: podle stavu k 1.1.2013. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 464 s. Glosátor. ISBN 978-80-87576-35-9. - KINDL, Milan, Alexander ŠÍMA a Ondřej DAVID. Občanské právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 415 s. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 80-86898-47-4. - HAMUĽÁKOVÁ, Klára. Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, 191 s. Teoretik. ISBN 978-80-87212-51-6.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Zasada koncentrace rizeni a jeji projevy ve spravnim procesu - Janda 2016.pdfPlný text práce873,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janda - VP.pdfPosudek vedoucího práce753,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janda - OP.pdfPosudek oponenta práce620,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janda - VP_0.pdfPrůběh obhajoby práce753,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28985

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.