Title: Obec s rozšířenou působností
Other Titles: Municipality with extended competence (powers)
Authors: Dubský, Štěpán
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29023
Keywords: veřejná správa;státní správa;územní samospráva;obec;reforma veřejné správy;obec s rozšířenou působností;decentralizace;orgány obce;samostatná působnost obce;přenesená působnost obce
Keywords in different language: public administration;local government;community;public administration reform;municipalities with extended powers;decentralization;municipal authorities;municipalities autonomous powers;delegated powers of municipalities
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na obce třetího typu, které mají největší rozsah výkonu státní správy v přenesené působnosti, obce s rozšířenou působností. Na začátku této práce je popsán celkový vývoj územní samosprávy od jejího vzniku až do dnešní podoby a jsou zde objasněny klíčové pojmy k pochopení celé problematiky. Druhá část je poté věnována obci s rozšířenou působností jako takové, jejímu dnešnímu stavu, působnosti či její vnitřní organizaci. Úplný konec této bakalářské práce představuje podrobný rozbor konkrétní obce s rozšířenou působností, a to Tachova.
Abstract in different language: This thesis is focused on municipalities of the third type, which have the largest range of state administration in delegated powers, municipalities with extended competence. At the beginning of this thesis describes the overall development of local government from its inception until today, and are explained key concepts to understand the whole issue. The second part is dedicated to the municipality with extended competence, as such, its current state, and the scope of its internal organization. The complete end of this thesis presents a detailed analysis of the specific municipality with extended competence, which is Tachov.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komplet Dubsky.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Dubsky - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce587,08 kBAdobe PDFView/Open
Dubsky - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce274,42 kBAdobe PDFView/Open
Dubsky - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce372,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.