Název: Hlavní činnosti personálního oddělení ve veřejné správě
Autoři: Karasová, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Sequensová Helena, Mgr.
Oponent: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29025
Klíčová slova: zaměstnanec;organizace;personální oddělení;získávání zaměstnanců;výběr zaměstnanců;přijímání zaměstnanců;vzdělávání zaměstnanců;adaptace zaměstnanců.
Klíčová slova v dalším jazyce: employee;organization;personnel department;attracting of employees;selection of employees;recruitment;employees training;adaptation of employees
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje hlavní činnosti personálního oddělení ve veřejné správě, které jsou důležité pro správný chod celé organizace. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy, dále jsou popsány zásadní činnosti personálního oddělení, jako je proces získávání zaměstnanců, jejich následný výběr a přijímání těchto zaměstnanců do organizace. Dále je v práci vymezena adaptace zaměstnanců, na kterou navazuje vzdělávání, hodnocení a odměňování zaměstnanců za provedený pracovní výkon. Praktická část se zabývá magistrátem města Plzně, konkrétně jeho personálním odborem, který dále provádí získávání a výběr zaměstnanců. Práce zde popisuje proces výběrového řízení, který probíhá buď formou písemného testu, nebo formou výběrového pohovoru. V závěru práce je zdůrazněna důležitost personálních činností a samotné osoby personalisty.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelors thesis is describing main activities of personnel department in public administration, which are important for proper operation of the whole organization. The theoretical part of this thesis explains the basic concepts, describes the major work of personnel department, such as the process of attracting employees, their selection and recruitment of these employees into the organization. The study also defined adaptation of employees, which is followed by training, evaluating and rewarding employees for work performance The practical part describes the Plzen City municipality, in particular its personnel department, which also carries out of attracting of employees and their selection. The thesis here also describes the process of tender, which is done either by the form of a written test, or by selection interview. The conclusion highlights the importance of personnel department activities and the HR professionals themselves.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Vendula Karasova.pdfPlný text práce847,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karasova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce417,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karasova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce852,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karasova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce335,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29025

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.