Title: Spotřební chování vybraného segmentu zákazníků
Other Titles: Consumer behavior of the selected segment of customers
Authors: Viková, Kristýna
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29034
Keywords: segmentace;marketing;spotřebitel;spotřební chování;pleny
Keywords in different language: segmentation;marketing;consumer;consumer behavior;nappies
Abstract: Předložená práce je zaměřena na spotřební chování na trhu plen. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, základní marketingové koncepty, marketingový mix a marketingový výzkum, ten je poté uplatněn v praktické části. V praktické části je uvedena cílová skupiny, produkty, kterými se zabýváme. Poté jsou zde uvedeny kampaně. Následuje předpoklad výsledků výzkumu, který byl prováděn. Průzkumem trhu bylo zjišťovat chování zákazníků týkající se nakupování plen jako častost nákupu, místo nákupu, preference značek na trhu, postoj zákazníků ke značkám a další. Poté byly zpracovány výsledky výzkumu a jejich prezentace doprovázená komentáři. Na konci praktické části jsou porovnány předpoklady a výsledky výzkumu.
Abstract in different language: The present thesis is focused on the consumer´s approach to the napkins market. The theoretical part describes the basic concepts, basic marketing concepts, marketing mix and marketing investigation which is applied in the practical part. The practical part presents the target group and the investigated products. Afterwards, it mentions the campaigns and the presumption of results of the realized research. The target of the market research was to investigate the consumer´s approach when buying napkins, for example frequency of buying, place of buying, trade mark preference, customer´s approach to the trade mark, and other. Thereafter, the results of the research were compiled together with their presentation and with remarks. At the end of the practical part there is the comparison of presumptions and results of the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vikova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Vikova K. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Vikova K. - O.PDFPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Vikova K. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce621,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.