Název: Agroturismus v Ústeckém kraji
Další názvy: Agrotourism in the Usti Region
Autoři: Vesela, Mariya
Vedoucí práce/školitel: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Oponent: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29042
Klíčová slova: agroturismus;ekoturismus;venkovský cestovní ruch;životní prostředí;swot analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: agrotourism;ecotourism;rural tourism;environment;swot analysis
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá jednou z forem ekologicky šetrného cestovního ruchu, konkrétně agroturismem. Tato i ostatní formy jsou charakterizovány v prvních kapitolách. Následující kapitola se týká Ústeckého kraje a jeho turistických oblasti. Na to navazuje analýza agroturistických služeb v daném regionu. Další kapitola je věnována charakteristice vybraného podnikatelského subjektu a provedení SWOT analýzy. Následuje vyhodnocení dotazníkového šetření a z toho plynoucí výsledky. Další část je věnována názorům poskytovatelů na význam agroturismu. Jsou zde popsány jejich pozitiva a negativa. Poslední kapitola obsahuje shrnutí provedených analýz a návrhy na zlepšení konkrétního podnikatelského subjektů. V závěru je zhodnocen cil práce a jeho přínos pro veřejnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted bachelor thesis deals with one of the forms of ecologically friendly tourism, specifically agrotourism. These and other forms are characterized in the first chapters. The following chapter deals with the Usti Region and its tourist areas. This is followed by the analysis of agro-tourism services in the region. The next chapter is devoted to the characteristics of the selected business entity and the SWOT analysis. The SWOT analysis is followed by an evaluation of the questionnaire survey and the resulting results. The next part is devoted to the opinions of providers on the importance of agrotourism. Their positives and negatives are described here. The last chapter contains a summary of the analyzes carried out and suggestions for improvement of specific entrepreneurial subjects. In conclusion, the aim of the thesis is evaluated and its contribution to the public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Mariya_Vesela.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela M. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela M. - O.PDFPosudek oponenta práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce587,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29042

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.