Title: Využití dark tourism v marketingu destinace
Other Titles: Utilisation of dark tourism in destination´s marketing
Authors: Slováková, Barbora
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29046
Keywords: cestovní ruch;temný turismus;destinace;destinace temného turismu;marketing destinace;zájezd
Keywords in different language: tourism;dark tourism;destination;destination of dark tourism;destination marketing;excursion
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvoření produktu vybrané destinace se zaměřením na temný turismus. Jedná se o relativně mladou formu turismu, která se neustále rozvíjí. Vzhledem k jeho širokému spektru produktů a snadné komercializaci může temný turismus efektivně poučit a zároveň pobavit. Stává se tedy čím dál více populárnějším a vyhledávanějším. Teoretická část je rozdělena na dvě části. V první části práce seznamuje se základními pojmy, jako jsou: cestovní ruch, volný čas, destinace, marketing destinace, marketingový mix. Druhá část seznamuje s pojmem temný cestovní ruch, vysvětluje jeho rozdělení a motivaci k cestování. V praktické části přibližuje práce vybrané atraktivity Chebska, které spadají do temného turismu a které jsou, nebo by mohly být, turisticky vyhledávané. Dále byly vedeny rozhovory s odborníky či starousedlíky města Chebu, aby byly zjištěny podrobnosti a zajímavosti o vybraných atraktivitách, byl posouzen pohled na tento typ cestovního ruchu a zjištěn potenciál této destinace pro temný cestovní ruch. Z těchto zjištění jsou blíže popsány nejvýznamnější atraktivity a jejich příběh, díky kterému jsou v této formě cestovního ruchu významné. Výstupem práce je balíček obsahující prohlídku vybraných atraktivit, včetně předběžné kalkulace.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is creation of a product selected destination with a focus on a dark tourism. This is a relatively young form of tourism, which is constantly developing. Due to its wide range of products and easy to the commercialisation of dark tourism to effectively learn and at the same time have fun. It becomes, therefore, increasingly popular and sought. Theoretical part is divided into two parts. In the first part of the thesis introduces the basic concepts, such as: tourism, leisure time, destination, destination marketing, marketing mix. The second part introduces the concept of dark tourism, explains it´s division and it´s motivation for travel. In the practical part the thesis focuses on selected attractiveness of region, which belongs to the dark tourism and which are, or could be, sought after by tourists. Further there were conducted interview with experts or natives of Cheb, in order to identify the details and facts about the selected attractions, was assessed view of this type of tourism, and identified the potential of this destination for dark tourism. From these findings, are described the most significant attractiveness and their significant. The outlet is the package containing a tour of the chosen attractions, including the preliminary calculation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Slovakova_final.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Slovakova B. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Slovakova B. - O.PDFPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Slovakova B. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce690,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.