Název: Marketingová komunikace vybrané společnosti
Další názvy: Marketing communication of the selected enterprise
Autoři: Burianová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Zelenka Lenka, Ing.
Oponent: Ptáčková Karolína, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29049
Klíčová slova: marketingová komunikace;marketingové nástroje;marketing na sociálních sítích;analýza nedostatků
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing communication;marketing instruments;social media marketing;analysis of the deficiencies
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace společnosti Perfect World s.r.o. Hlavním cílem je popis současné situace a předložení návrhů na zlepšení v oblasti marketingové komunikace společnosti. Bakalářská práce je podložena teoretickými poznatky spojenými s oblastí marketingové komunikace. Zaobírá se nejen identifikací individuálních marketingových nástrojů, ale také trendy v marketingové komunikaci. Na teoretickou část navazuje praktická část, která identifikuje jednotlivé nástroje komunikačního mixu. Zde jsou teoretické znalosti uplatněny v konkrétních případech. Práce se zaměřuje i na analýzu konkurence na sociálních sítích, na jejímž základě jsou doporučeny návrhy na zlepšení. Do práce byl zakomponován empirický výzkum, jehož výsledky byly rovněž základem pro sestavení nových návrhů a doporučení na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on the analysis of marketing communication in the company Perfect World Ltd. The main goal of this thesis is to describe the current situation and submit proposals for improvements in the area of marketing communication. This bachelor thesis is based on theoretical knowledge associated with marketing communication. It concerns both the identification of individual marketing instruments and trends in marketing communication. The theoretical part is followed by a practical part, which identifies the various tools of communication mix. Here, the theoretical knowledge is applied in specific cases. There is also analysis of competition on social networks included, based on which are the suggestions for improvement are recommended. This thesis includes empirical research which outputs were also the basis for the preparation of new proposals and recommendations for improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Burianova.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burianova_v.pdfPosudek vedoucího práce592,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burianova_o.pdfPosudek oponenta práce794,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burianova_p.pdfPrůběh obhajoby práce198,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29049

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.