Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZelenka Lenka, Ing.
dc.contributor.authorBurianová, Barbora
dc.contributor.refereePtáčková Karolína, Ing.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:59Z-
dc.date.available2016-10-23
dc.date.available2018-01-15T15:11:59Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71615
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29049
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace společnosti Perfect World s.r.o. Hlavním cílem je popis současné situace a předložení návrhů na zlepšení v oblasti marketingové komunikace společnosti. Bakalářská práce je podložena teoretickými poznatky spojenými s oblastí marketingové komunikace. Zaobírá se nejen identifikací individuálních marketingových nástrojů, ale také trendy v marketingové komunikaci. Na teoretickou část navazuje praktická část, která identifikuje jednotlivé nástroje komunikačního mixu. Zde jsou teoretické znalosti uplatněny v konkrétních případech. Práce se zaměřuje i na analýzu konkurence na sociálních sítích, na jejímž základě jsou doporučeny návrhy na zlepšení. Do práce byl zakomponován empirický výzkum, jehož výsledky byly rovněž základem pro sestavení nových návrhů a doporučení na zlepšení.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectmarketingové nástrojecs
dc.subjectmarketing na sociálních sítíchcs
dc.subjectanalýza nedostatkůcs
dc.titleMarketingová komunikace vybrané společnostics
dc.title.alternativeMarketing communication of the selected enterpriseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented work is focused on the analysis of marketing communication in the company Perfect World Ltd. The main goal of this thesis is to describe the current situation and submit proposals for improvements in the area of marketing communication. This bachelor thesis is based on theoretical knowledge associated with marketing communication. It concerns both the identification of individual marketing instruments and trends in marketing communication. The theoretical part is followed by a practical part, which identifies the various tools of communication mix. Here, the theoretical knowledge is applied in specific cases. There is also analysis of competition on social networks included, based on which are the suggestions for improvement are recommended. This thesis includes empirical research which outputs were also the basis for the preparation of new proposals and recommendations for improvement.en
dc.subject.translatedmarketing communicationen
dc.subject.translatedmarketing instrumentsen
dc.subject.translatedsocial media marketingen
dc.subject.translatedanalysis of the deficienciesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Burianova.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Burianova_v.pdfPosudek vedoucího práce592,37 kBAdobe PDFView/Open
Burianova_o.pdfPosudek oponenta práce794,51 kBAdobe PDFView/Open
Burianova_p.pdfPrůběh obhajoby práce198,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.