Název: Hodnocení marketingové kampaně Máte Hromadu Důvodů
Další názvy: Evaluation of marketing campaign You have many reasons to travel public transport in Pilsen
Autoři: Kresa, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29057
Klíčová slova: doprava;městská hromadná doprava;reklamní kampaň;hodnocení reklamní kampaně
Klíčová slova v dalším jazyce: transport;public transport;marketing campaign;evaluation of marketing campaign
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá hodnocením reklamní kampaně Máte Hromadu Důvodů, která od září 2015 do prosince 2016 propagovala výhody cestování městskou hromadnou dopravou v Plzni. Práce nejprve přibližuje problematiku městské hromadné dopravy obecně a aktuální vývoj v odvětví. Další část práce je věnována představení společnosti Plzeňské městské dopravní podniky - autora reklamní kampaně. V dalších částech práce je teoreticky popsán marketingový výzkum a metody hodnocení marketingových kampaní. Stěžejní částí práce je realizace dotazníkového šetření a následná intepretace výsledků. Šetření bylo realizováno na vzorku 809 respondentů. Kampaň byla vyhodnocena jako efektivní. Na základě výsledků byla pro Plzeňské městské dopravní podniky vytvořena doporučení. Hlavním doporučením je pokračovat v kampani Máte Hromadu Důvodů a obohatit ji o další motivy. Dalším doporučením je zvážit vybavení nově nakupovaných vozidel klimatizací salonu pro cestující.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is concentrating on evaluation of marketing campaign You have many reasons to travel public transport. This campaign was running from September 2015 to December 2016 and was promoting the advantages of using public transport in Pilsen. Thesis firstly introduces problematics of public transport in general, then actual development in this sector. Next part of thesis concentrates on Pilsen´s public transport operator, which is author of the campaign. In next parts of thesis, there are descriptions of market research and marketing campaign evaluation methods. The key part are research based on survey and subsequent interpretation of results. The campaign was evaluated as effective. It was made recommendation for author of the campaign, based on results. The main recommendation is to continue with marketing campaign You have many reasons to travel public transport. It´s recommended to add new reasons to use public transport. Next recommendation it to consider the buy of new vehicles (trams, buses, trolleybuses) with air condition for passengers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zdenek_Kresa.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kresa_v.pdfPosudek vedoucího práce775,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kresa_o.pdfPosudek oponenta práce714,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kresa_p.pdfPrůběh obhajoby práce204,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29057

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.