Název: Analýza chování spotřebitelů - tendence, změny
Další názvy: Analysis of consumer behavior - tendency, variation
Autoři: Lejsková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Říhová Pavla, Ing.
Oponent: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29063
Klíčová slova: spotřební chování;spotřebitel;marketing;statistika
Klíčová slova v dalším jazyce: consumer behavior;consumer;marketing;statistics
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na chování spotřebitelů v České republice. V první části tedy teoretické se zabývá vysvětlením, co je to spotřebitel, spotřební chování a jaké faktory toto chování ovlivňují. Následuje popis dvou statistických výrazů, a to Časové řady a Klasifikace CZ-COICOP neboli Klasifikace individuální spotřeby dle účelu. Poté na popis statistických výrazů navazuje historický vývoj. Část historického vývoje je teoretická, a to do novověku, od novověku následuje praktická část, která mapuje změny ve spotřebním chování pomocí grafů. Praktická část se rozděluje na dvě dílčí sekce. Oblast porovnání spotřebního chování České republiky se západní zemí, tedy Německem. V druhé oblasti praktické části je prováděn výzkum spotřebního chování, prostřednictvím dotazníku navrženým autorkou práce. Po výzkumné části následuje vyhodnocení dotazníku, které ukazuje, jaké mají lidé v dnešní době preference a jak spotřebovávají.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is aimed at consumer behavior in the Czech republic. The first part focuses on the theoretical explanation of who a consumer is, consumer behavior and which factors influence this behavior. A clarification of two statistical terms follows, specifically Time order and Classification of CZ-COICOP, is classification of individual expenditure according to purpose. A historically developmental account succeeds this clarification; the account is partly theoretical, describing the progress up to the modern era, followed by a practical part which maps changes in consumer behavior via graphs. The practical portion is subdivided into two sections. A comparison of consumer behavior of Germany contrasted by the Czech republic. And a research on consumer behavior conducted through a questionnaire designed by the thesis author. This investigative part is succeeded by the research evaluation which shall show what are the preferences and habits of contemporary consumers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Lejskova.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lejskova_v.pdfPosudek vedoucího práce812,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lejskova_o.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lejskova_p.pdfPrůběh obhajoby práce261,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29063

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.