Název: Marketingová komunikace vybraných internetových obchodů
Další názvy: Marketing communication of selected e-shops
Autoři: Martincová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Oponent: Mičík Michal, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29066
Klíčová slova: internet;e-commerce;marketingová komunikace;e-shop
Klíčová slova v dalším jazyce: internet;e-commerce;marketing communication;e-shop
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace vybraných internetových obchodů, které se zaměřují na prodej produktů z kategorie Móda. V první části práce je popisován vývoj internetu, dále jsou definovány pojmy související s elektronickým obchodováním, jeho členění, výhody, nevýhody a faktory ovlivňující jeho rozvoj. Krátce je zde popsáno elektronické podnikání, kterého je internetové obchodování součástí. Další kapitola je zaměřena na internetové obchody, jejich vznik, faktory ovlivňující výběr e-shopu a zásady pro bezpečné nakupování na internetu. Autorka se dále zaměřuje na druhy marketingové komunikace, komunikace na internetu a na sociálních sítích. V praktické části bakalářské práce jsou představeny konkrétní e-shopy, ve kterých byla provedena analýza a zhodnocení jejich používaných prvků marketingové komunikace. Poté jsou zde zaznamenány autorčiny návrhy možného zlepšení v této oblasti komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the analysis of marketing communication of selected e-shops, which are focused on selling products from fashion category. The first part describes the development of the Internet, the concepts related to e-commerce, its division, advantages, disadvantages and factors influencing its expansit. Then a short description of the e-business, which is the e-commerce part of. The next chapter focuses on e-shops, their origins, factors influencing choices for e-shops and rules for safe online shopping. The author also focuses on types of marketing communication, communication on the Internet and on social networks. Practical part of the bachelor thesis presents specific e-shops, in which the analysis and evaluation of their used elements of marketing communication was performed. Afterwards, the author's suggestions for possible improvements in this area of communication with customers via the Internet are presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martincova_BP.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martincova_v.pdfPosudek vedoucího práce620,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martincova_o.pdfPosudek oponenta práce661,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martincova_p.pdfPrůběh obhajoby práce179,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29066

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.