Title: Analýza chování spotřebitelů - tendence, změny
Other Titles: Analysis of consumer behavior - tendency, variation
Authors: Lejsková, Anna
Advisor: Říhová Pavla, Ing.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29083
Keywords: spotřební chování;spotřebitel;marketing;statistika
Keywords in different language: consumer behavior;consumer;marketing;statistics
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na chování spotřebitelů v České republice. V první části tedy teoretické se zabývá vysvětlením, co je to spotřebitel, spotřební chování a jaké faktory toto chování ovlivňují. Následuje popis statistického výrazu, klasifikace CZ-COICOP, neboli Klasifikace individuální spotřeby dle účelu. Poté na popis statistických výrazů navazuje historický vývoj. Část historického vývoje je teoretická, a to do novověku, od novověku následuje praktická část, která mapuje změny ve spotřebním chování pomocí grafů. Praktická část se rozděluje na dvě dílčí sekce. Oblast porovnání spotřebního chování České republiky se zeměmi Evropské unie, Německem a Slovenskem. V druhé oblasti praktické části je prováděn výzkum spotřebního chování, prostřednictvím dotazníku navrženým autorkou práce. Po výzkumné části následuje vyhodnocení dotazníku, které ukazuje, jaké mají lidé v dnešní době preference a jak spotřebovávají.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at consumer behavior in the Czech Republic. The first part focuses on the theoretical explanation of who a consumer is, consumer behavior and which factors influence this behavior. A clarification of statistical term, specifically Classification of CZ-COICOP. That is classification of individual expenditure according to purpose. A historically developmental account succeeds this clarification; the account is partly theoretical, describing the progress up to the modern era, followed by a practical part which maps changes in consumer behavior via graphs. The practical portion is subdivided into two sections. A comparison of consumer behavior of Germany and Slovakia contrasted by the Czech Republic. And a research on consumer behavior conducted through a questionnaire designed by the thesis author. This investigative part is succeeded by the research evaluation which shall show what are the preferences and habits of contemporary consumers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Lejskova.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Lejskova_V.pdfPosudek vedoucího práce155,28 kBAdobe PDFView/Open
Lejskova_o.pdfPosudek oponenta práce645,16 kBAdobe PDFView/Open
Lejskova_p.pdfPrůběh obhajoby práce177,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.