Název: Vliv chování firem na hospodářský cyklus (DSGE přístup)
Další názvy: Effect of Firms' Behavior on Business Cycle (DSGE approach)
Autoři: Martinčík, David
Oponent: Kodera Jan, Prof. RNDr. CSc.
Beck Jiří, Doc. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29085
Klíčová slova: dsge; mainstreamová ekonomie; manažer; podnikatel; rakouská škola
Klíčová slova v dalším jazyce: austrian school; dsge; entrepreneur; mainstream economics; manager
Abstrakt: Práce se zabývá možnostmi modelování vlivu chování firem na fluktuace ekonomiky. Nejprve je představena dichotomie současné ekonomie a identifikována slabá místa mainstreamu v konfrontaci se skutečným světem, ve kterém je ústřední postavou podnikatel. Protože zahrnutí podnikatelské nejistoty do ekonomických modelů není možné, je do rámce DSGE zahrnut alespoň manažer se svojí užitkovou funkcí. Byl vytvořen model, kde jsou explicitně formulováni manažeři, jako osoby řídící firmy v jiném zájmu, než je maximalizace zisku pro vlastníky. Model se potýká se všemi omezeními a nedostatky, které obdobné modelování při- náší. Na druhou stranu ale ukazuje, že je možné začlenit neoklasické manažerské teorie firmy do DSGE resp. RBC rámce.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis focuses on the possibilities how to model the impact of firms' behavior on fluctuation of the economy. At first the dichotomy of contemporary economics is introduced and also the weak spots of mainstream economics are identified. The mainstream cannot be confronted with the real world where the entrepreneur plays the key role. Because the incorporation of entrepreneur's uncertainty in the economic models is impossible, in the DSGE framework is incorporated the manager and her utility function. A model was built where the managers are explicitly formulated as the persons who manage firms and follow own goal instead of maximize the profit for the shareholders. The model faces all limits and defects of similar modeling. On the other hand shows that it is possible to connect neoclassical managerial theory of the firm with the DSGE namely RBC framework.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
prace_martincik.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta_Martincik (doc. Beck).pdfPosudek oponenta práce68,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby_Martincik.pdfPrůběh obhajoby práce646,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek_Martincik (prof. Kodera).pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29085

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.