Title: Plzeň a Německo jako sousední země v jazykovém kontextu
Other Titles: Pilsen and Germany as the neighboring country in the language context
Authors: Hypšmanová, Klára
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Baumann Winfried, Doc. Dr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29095
Keywords: plzeň;německo;spolková republika německo;česká republika;historie;vztahy;soužití;ovlivnění;vliv;vývoj;současný;spolupráce;společnosti
Keywords in different language: pilsen;germany;federal republic of germany;the czech republic;history;relations;coexistence;influence;development;current;cooperation;companies
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvořit jasný a srozumitelný přehled o vztazích a spolupráci Plzně a Spolkové republiky Německo. Za pomoci rešerše nejen české ale i německé literatury a zdrojů, informací a podkladů analyzovat vývoj historického, kulturního a sociálního propojení a spolupráce mezi Německem a Českou republikou, především Plzně a jejího okolí. Dalším bodem je prozkoumat a potvrdit vliv Spolkové republiky Německo na Plzeňský region i z hlediska jazykového a dále se věnovat tématu plzeňsko-německé spolupráce z všeobecného hlediska, jakožto sousedních regionů, a vyhledat informace o partnerských městech a společnostech.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to create a clear and comprehensible summary about relations and cooperation of Pilsen and Federal Republic of Germany. With the assistance of research of czech and german bibliography and sources, information and materials to analyse the development of the historical, cultural and social connection and cooperation between Germany and the Czech Republic, mainly Pilsen and its surroundings. Another point is to examine and to confirm the influence of Germany on the region Pilsen also the influence of german language and to pursue the topic of pilsen-german cooperation from general point of view as neighboring regions and than to look information about partner cities and companies up.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
2017 Posudek Klara Hypsmanova.pdfPosudek vedoucího práce300,48 kBAdobe PDFView/Open
hypsmanova.pdfPosudek oponenta práce619,28 kBAdobe PDFView/Open
hypsmanova_0.pdfPrůběh obhajoby práce619,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29095

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.