Title: Zákaznické chování v českém maloobchodu - zásady pro německé firmy vstupující na český trh
Other Titles: Customer behavior in the czech retail trade - principles for german companies entering the czech market
Authors: Kubelková, Viktorie
Advisor: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Heitz Gisela, M.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29098
Keywords: marketing;maloobchod;zákaznické chování;podpora prodeje;reklama;zákazník;globalizace;lokalizační faktory;průzkum;investoři
Keywords in different language: marketing;retail;customer behavior;sales promotion;advertising;customer;globalization;localization factors;survey;investors
Abstract: Bakalářská práce je určena potencionálním německým investorům se zájem o působení na českém trhu. Práce má dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje mimo jiné tématům jako zákaznické chování, podpora prodeje, marketingové mixy, historie československého maloobchodu, lokalizační faktory, globalizace a charakteristika českého zákazníka. Na závěr teoretické části autorka uvádí průzkum nákupních zvyklostí českých zákazníků společnosti KPMG z roku 2016. V praktické části autorka prezentuje své dotazníkové šetření, které proběhlo na začátku roku 2017 a porovnává jej s teoretickými poznatky z první části práce.Na závěr autorka ustanovuje osmero zásad pro německé firmy vstupující na český trh.
Abstract in different language: The bachelor thesis is intended for potential German investors interested in joining the Czech market. The thesis has two parts theoretical and practical one. The theoretical part deals with topics such as customer behavior, sales promotion, marketing mixes, history of Czechoslovak retail, localization factors, globalization and Characteristics of the Czech customer. At the end of the theoretical part the author presents a survey of the shopping habits of Czech customers released by KPMG Company in 2016. In the practical part, the author presents her questionnaire survey, from the beginning of 2017 and compares it with the theoretical knowledge from the first part of the thesis. In conclusion, the author estabilishes eight principles for German companies entering the Czech market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Viktorie Kubelkova - bakalarska prace.pdfPlný text práce741,31 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kubelkova_vedouci_ZV.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_Kubelkova_Gisela Heitz.pdfPosudek oponenta práce30,09 kBAdobe PDFView/Open
kubelkova.pdfPrůběh obhajoby práce246,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.