Title: Užití a funkce konjunktivů v německy psaném tisku
Other Titles: The use and function of the subjuntive in the german press
Authors: Martínková, Tereza
Advisor: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Referee: Blahak Boris, Dr. Phil. M.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29101
Keywords: konjunktiv i v němčině;konjunktiv ii v němčině;kondicionál v němčině;nepřímá řeč;německy psaný tisk
Keywords in different language: subjunctive i in german;subjunctive ii in german;conditional in german;indirect speech;german press
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá užitím a funkcí konjunktivů a jejich opisu v německy psaném tisku. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části je popsat tvorbu, užití a funkci konjunktivu a kondicionálu v němčině na základě studia odborné literatury. Cílem praktické části je pak provést praktickou analýzu vybraných německy psaných periodik a zhodnotit její výsledky, tj. ukázat konkrétní způsoby užití a funkce konjunktivu a kondicionálu ve vybraných aktuálních článcích. Jako zkoumaný materiál byly vybrány dva německé deníky a jeden rakouský, v nichž se autorka zaměřila na články z oblasti politiky a hospodářství a financí. V práci jsou porovnávány a komentovány shody a rozdíly vyplývající ze srovnání poznatků z teoretické části a výsledků praktické části.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the use and function of the subjunctive and their transcriptions (conditional) in the German press. The work is divided in two parts, theoretical and practical. The aim of the theoretical part is the description of the formation, use and function of the subjunctive and the conditional in the German language on the basis of the study of technical literature. The aim of practical part is to perform a practical analysis of selected German periodicals and evaluate appraise its results, i.e. to show concrete ways of the use and functions of the subjunctive and the conditional in the selected current articles. Two German daily newspapers and one Austrian daily newspaper were selected as the researched material, in which the author focused on articles of the area of politics, economics and finances. The final part of the work compares and comments on the concordance and differences arising from the comparison of knowledge from the theoretical part and the results of the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Tereza Martinkova.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
martinkova.pdfPrůběh obhajoby práce380,42 kBAdobe PDFView/Open
Tereza_Martinkova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce167,52 kBAdobe PDFView/Open
Tereza_Martinkova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.