Title: Užití a funkce passiva v německy psaném tisku
Other Titles: The Use and Function of the Passive Voice in German Written Text
Authors: Medová, Kamila
Advisor: Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Referee: Blahak Boris, Dr. Phil. M.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29102
Keywords: trpný rod;průběhové pasívum;stavové pasívum;německy psaný tisk;funkce;použití;publicistický styl
Keywords in different language: passive voice;processual passive;statal passive;german written text;functions;use;journalistic style
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá tvořením, použitím a funkcí trpného rodu v německy psaném tisku. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Cílem práce je popis tvorby pasivních forem a vysvětlení funkce a různých způsobů využití trpného rodu a konkrétní praktická analýza článků ze čtyř vybraných německy psaných periodik, v nichž je sledován výskyt jednotlivých pasivních forem a funkcí trpného rodu. Tyto dva záměry jsou v práci rozděleny do části teoretické a části praktické. Výsledky praktické analýzy jsou pak porovnávány s poznatky z teoretické části a jsou komentovány shody i rozdíly mezi oběma částmi práce. V závěru práce jsou zhodnoceny hypotézy, které autorka nastínila v praktické části a které byly v průběhu práce buď potvrzeny, či vyvráceny.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the creation, use and functions of the passive voice in the German press. The thesis consists of two parts, theoretical and practical part. The goal of the thesis is to describe the passive forms, explain various ways of their use and functions and make a practical analysis of articles from four selected German periodicals where the occurrence of individual passive forms and functions of the passive voice is monitored. These two intentions are divided into the theoretical and practical part. The results of the practical analysis are then compared with the findings from the theoretical part and the correspondences and differences between the two parts of the work are commented on. At the end of the thesis are evaluated the hypotheses which the author outlined in the practical part and which were either confirmed or disproved during the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Kamila_Medova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Kamila_Medova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce168,17 kBAdobe PDFView/Open
medova.pdfPrůběh obhajoby práce370,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.