Title: Téma "kultura" v německém tisku a internetu. Porovnání a analýza vybraných textů. Thema "Kultur" in den deutschen Printmedien und elektronischen Medien. Vergleich und Analyse ausgewählter Texte.
Other Titles: The theme of "culture" in the German press and the Internet. Comparison and analysis of selected texts
Authors: Odrášková, Natálie
Advisor: Smolíková Marie, PhDr.
Referee: Augustová Zuzana, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29103
Keywords: textová analýza;porovnání textů;dotazníkové šetření;rozdíly mezi internetovým a tištěným médiem;lexikální analýza;gramatická analýza;stylistická analýza;větný rozbor.
Keywords in different language: analysis;texts analysis;text comparison;questionnaire research;differences between printed and internet medium;lexical analysis;grammar analysis;stylistic analysis
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analýza a porovnání vybraných textů z německých novin DER SPIEGEL a DIE WELT, konkrétně v rubrice Kultura. V bakalářské práci nalezneme všeobecné rozdíly mezi tištěným a internetovým médiem. V této kapitole nalezneme také výsledky dotazníkového šetření, které se autorka rozhodla udělat, aby tak doplnila informace o tom, jaké medium čtenáři upřednostňují a jaké rubriky čtou nejvíce. Autorka zde rozlišila i věkové skupiny. Další kapitolou je grafické členění článku, kde jsou uvedeny rozdíly mezi tištěnými a internetovými články. Následující kapitola přináší analýzu z lexikálního, gramatického a stylistického hlediska. V této kapitole autorka zkoumá užití neologismů, cizích slov a slov přejatých, dále je v této kapitole proveden větný rozbor, například jaké typy vedlejších vět se v analyzovaných článcích vyskytují nejčastěji, a zda je v rubrice Kultura užíváno spíše jednoduchých vět, či zda je užíváno vět se složitou větnou stavbou. Ve stylistické analýze je uvedeno, jaký funkční styl byl použit a toto tvrzení je doloženo na určitých faktech, které autorka v článcích nalezla. V závěru práce je shrnutí, ve kterém autorka práce uvádí, zda se mezi tištěnými a internetovými články vyskytují nějaké rozdíly popřípadě jaké. Dále zde nalezneme shrnutí výsledků z analýzy vybraných textů.
Abstract in different language: The goal of this bachelor work is the analysis and comparison of selected texts from German newspapers DER SPIEGEL and DIE WELT, concrete in the section Culture. In this work we can find differences between printed and internet medium. In this chapter we can find although results from the questionnaire, which the author decided to do, to get the information, which medium readers use and which sections they like the most. In this questionnaire are distinguish age groups. Next chapter is about the graphic structure of articles, where are stated the differences between printed and internet articles. The next chapter is about the analysis from lexical, grammar and stylistic viewpoint. In this chapter the author research the use of neologism, loanwords and borrowed words, next in this chapter, there is a sentence analysis, e.g. which types of subordinate clauses are used the most and if simple sentences or complete sentences are used in this section of culture. In stylistic analysis, there is which functional style was used and this statement is illustrated with examples. In the end of this work is the summary, in which the author mentions, if there are some differences between printed and online mediums and possibly which ones. Next, we can find here the summary of results from analysis selected texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Odraskova, 2017.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Odraskova_V.pdfPosudek vedoucího práce36,81 kBAdobe PDFView/Open
Odraskova_O.jpgPosudek oponenta práce852,42 kBJPEGView/Open
odraskova.pdfPrůběh obhajoby práce291,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.