Title: Příležitosti a výzvy českých producentů vína na německém trhu
Other Titles: Opportunities and Challenges for Czech Suppliers on the German Wine Trade Market
Authors: Veberová, Lenka
Advisor: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29107
Keywords: příležitost;výzva;trh vína;německo;česká republika;víno;vinařský marketing;marketingová komunikace;public relations
Keywords in different language: opportunity;challenge;wine trade market;germany;the czech republic;wine;wine marketing;marketing communication;public r1elations
Abstract: Cílem této práce je zmapovat oblast vinařského marketingu v česko-německém obchodu, na základě získaných informací zjistit, jestli má smysl podpořit česko-německou spolupráci v této oblasti, určit, jaké jsou šance a rizika pro české obchodníky s vínem na německém trhu a následně tento poznatek konfrontovat se současným stavem a vyhodnotit ho. Hlavní náplň a přínos práce spočívá v poskytnutí informací českému obchodníku o možnostech spolupráce s Německem. Informace jsou v praktické části získány z veletrhů a eventů metodou pozorování a metodou expertního interview s jediným německým obchodníkem s českým vínem, panem Krügerem. Bylo zjištěno, že jsou česká vína na německém trhu vnímána např. kvůli dosud nevytvořené vinařské image, nízké úrovni jazykových znalostí nebo skeptickému postoji jako dlouhodobá výzva. Naproti tomu stojí řada skutečností, které byly vyhodnoceny jako příležitost. V první řadě se jedná se o aktivity německého obchodního partnera, který usiluje o prohloubení spolupráce a má zájem šířit povědomí českého vína v Německu, dále jde o dobré reference německých konzumentů, které v roli reklamy napomáhají ke zvýšenému zájmu o degustace a prezentace českých vín v Německu, a v neposlední řadě např. účast na mezinárodních veletrzích a ocenění z prestižních mezinárodních soutěží. Na závěr jsou uvedeny výzvy a nedostatky, se kterými se autorka setkala. U nich budou specifikovány a navrhnuty alternativní řešení např. zaměřit se spíše na vybudování dobrého jména než na samotný prodej, využít potenciál turistické destinace nebo zapracovat na účinější prezentaci dosažených výsledků. Pro zájemce je práce přehledem v oblasti marketingové komunikace, která by mohla přispět k odvrácení skeptických domněnek ohledně českého vína.
Abstract in different language: The aim of this work is to map out the area of the wine marketing in Czech-German trade, based on the information obtained to determine whether it makes sense to support the Czech-German cooperation in the area, to determine the opportunities and risks involved for Czech wine traders on the German market and, subsequently, confront the observations with the current state and evaluate it. Main focus and benefits of the work consist in providing information on the possibilities of cooperation with Germany to Czech traders. In the practical part of the thesis, the information is obtained from fairs and events through observation and expert interview methods with the only German dealer with Czech wine, Mr. Krüger. It was found out, for example, that due to lacking image of Czech wine makers, low level of language skills or sceptical attitudes, the position of Czech wines on the German market is seen as a long-term challenge. On the contrary, there is a number of facts that have been evaluated as an opportunity. First, they include the activity of the German business partner that seeks to deepen the cooperation, and who is interested in making the Czech wines well known in Germany. Furthermore, it is important to achieve good reference from German consumers, which, as a means of advertising, help to increase the interest in wine tasting and presentation of Czech wines in Germany. Moreover, it is important, for example, to participate in international fairs and receive awards from prestigious international competitions. At the end, the thesis presents challenges and shortcomings the author has encountered. These will be specified and an alternative solution will be sought. For example, focusing rather on building a good name than the sale, or taking the advantage of the potential of the tourist destination, or working on a more effective presentation of the results achieved. For those interested, the thesis serves as a survey in the area of marketing communication, which could contribute, to averting the sceptical conjecture about Czech wines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Lenka Veberova.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
BP_Veberova_ved_ZV.pdfPosudek vedoucího práce192,52 kBAdobe PDFView/Open
veberova.pdfPrůběh obhajoby práce569 kBAdobe PDFView/Open
2017 Posudek Lenka Veberova oponent.pdfPosudek oponenta práce365,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.