Title: Perpetuální body v modelu intersticiálních buněk Cajalova typu
Perpetual points in the Cajal-like intersticial cell model
Authors: Rosenberg, Josef
Byrtus, Miroslav
Citation: ROSENBERG, J., BYRTUS, M. Perpetual points in the cajal-like intersticial cell model. Engineering Mechanics. Prague: Academy of Science Czech republic, Institut of Thermomechanics, 2016. s. 494-497. ISBN 978-80-87012-59-8 , ISSN 1805-8248.
Issue Date: 2016
Publisher: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29178
ISBN: 978-80-87012-59-8
ISSN: 1805-8248
Keywords: Interstitiální buňky Cajalova typu;močový měchýř;nelineární dynamický systém;skrytý atraktor;perpetuální body
Keywords in different language: Cajal-like interstitial cells;bladder;nonlinear dynamical systém;hidden attractors;perpetual points
Abstract: Intersticiální buňky Cajalova typu (IC-LC) hrají důležitou roli při fyziologické i patologické funkci močového měchýře. Aautory vyvinutý relativně jednoduchý model sestává z pěti nelineárních obyčejných diferenciálních rovnic (ODE). Jeho přesnost byla ověřena srovnáním s publikovanými experimentálními výsledky. Hlubší analýza tohoto modelu ukázala existenci více stabilních a tzv. skrytých atraktorů, které mohou významně ovlivňovat chování celého měchýře. Jako výhodné se ukázalo využití metody, založené na perpetuálních bodech. V příspěvku je stručně uvedena definice těchto bodů. Ač tato metoda není dosud plně dokázána, dovoluje určit výše uvedené atraktory. Cílem je prokázat aplikaci této metody na uvedeném 5D systému. Toto je demonstrováno na několika příkladech.
Abstract in different language: Cajal-like interstitial cells (IC-LC) play important role in both physiological and pathological function of the bladder. The authors developed relative simple mathematical model consisting of five nonlinear ODEs. The model accuracy was verified using published experimental results. Deeper analysis of this model has shown existence of the multi-stable and hidden attractors which can have important influence on the behavior of the whole bladder. As the most effective way to obtain these attractors seems to be to use the method based on the calculation of the perpetual point. In the contribution is shortly introduced the definition of these points. Although this method is till now not fully proved it allows to calculate some multi-stable or hidden attractors. The goal is to show the application of this method on the more complex 5D system. This is presented on suitably chosen example.
Rights: Plný text není přístupný.
© Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic
Appears in Collections:OBD
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rosenberg_PERPETUAL POINTS_494_497.pdf974,7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.