Title: Porovnávací studie tenkých vrstev ZnO připravovaných pulzní laserovou depozicí – porovnání vlivu různých ablativních laserů
Comparative study of ZnO thin film prepared by pulsed laser deposition - Comparison of influence of different ablative lasers
Authors: Bruncko, Jaroslav
Šutta, Pavol
Netrvalová, Marie
Michalka, Miroslav
Vincze, Andrej
Kováč, Jaroslav
Citation: BRUNCKO, J., ŠUTTA, P., NETRVALOVÁ, M., MICHALKA, M., VINCZE, A., KOVÁČ, J. Comparative study of ZnO thin film prepared by pulsed laser deposition: comparison of influence of different ablative lasers. Vacuum, 2017, roč. 138, č. APR 2017, s. 184-190. ISSN 0042-207X.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29186
ISSN: 0042-207X
Keywords: Pulsní laserová depozice;oxid zinečnatý;Nd:YAG laser;Excimerový laser;Propustnost;Rezistivita
Keywords in different language: Pulsed laser deposition;Zinc oxide;Nd:YAG laser;Excimer laser;Transmittance;Resistivity
Abstract: Článek se zabývá transparentními vodivými oxidy na bázi ZnO, které byly připraveny pulsní laserovou depozicí (PLD) a jejich různými vlastnostmi, které jsou porovnány v rozsahu aplikovaných ablačních laserů: (1) pevnolátkový Nd:YAG laser pracující s třetí harmonickou (vlnová délka 355 nm, 15 ns délka pulzu a 10 Hz pulzní frekvence) a (2) excimerový laser pracující s KrF plynnou směsí (248 nm, 20 ns and 10 Hz). První část se zabývá vlivem tlaku kyslíku na krystalografické parametry nedopovaných tenkých vrstev ZnO. Jako optimální byl vybrán tlak v rozmezí 2 až 5 Pa. Navíc byl zkoumán vliv různých dopovacích prvků, hliníku a galia, v daném prostředí. Výsledky ukázaly, že male množství (cca 0,15 hmotnostního %) Al (nebo Ga), podstatně zlepšilo koncentraci nosičů náboje s adekvátním snížením resistivity. Dále byly zkoumány optické vlastnosti – propustnost a šířka zakázaného pásu. Srovnání použitých laserů odhalilo v podstatě pozitivní vliv na elektrické vlastnosti pro excimerový laser.
Abstract in different language: The contribution deals with transparent conductive oxides based on ZnO, which were prepared by Pulsed Laser Deposition (PLD) and their different properties are compared in the scope of the applied ablating lasers: (1) a solid state Nd:YAG laser working at third harmonic generation (wavelength 355 nm, 15 ns pulse length and 10 Hz pulsing frequency) and (2) an excimer laser working with KrF gas composition (248 nm, 20 ns and 10 Hz). The first part of the study deals with the influence of the oxygen pressure on crystallographic parameters of undoped ZnO films and the pressure interval between 2 and 5 Pa was assessed as an optimum. Moreover, the influence of different doping elements, aluminum and gallium, respectively, were analyzed. The results showed that a small amount (∼0.15% wt. content) of Al (or Ga, respectively) substantially improved carrier concentration with adequate resistivity decrease. Furthermore, optical properties: – transmittances and energy band-gap shift were investigated. Comparison between applied lasers revealed a substantially positive effect on electrical properties for the excimer laser.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Netrval_1-s2.0-S0042207X16305644-main.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD