Title: Šestákův návrh nového termínu "tempericita" pro nerovnovážné teploty a modifikovaná Tykodiho klasifikace věd o teple s ohledem na metody termické analýzy
Sestak's proposal of term "tempericity" for non-equilibrium temperature and modified Tykodi's thermal science classification with regard to methods of thermal analysis
Authors: Holba, Pavel
Citation: HOLBA, P. Sestak's proposal of term "tempericity" for non-equilibrium temperature and modified Tykodi's thermal science classification with regard to methods of thermal analysis. Journal of thermal analysis and calorimetry, 2017, roč. 127, č. 3, s. 2553-2559. ISSN 1388-6150.
Issue Date: 2017
Publisher: Springer Verlag
Akadémiai Kiadó
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/29191
ISSN: 1388-6150
Keywords: Teplota;Teplotní rovnováha;Inerciální teplo;Termostatika;Termostedika;Termokinetika;Termická analýza;Neizotermální kinetika;Lokální termokinetické modely
Keywords in different language: Temperature Thermal equilibrium Heat inertia Thermostatics Thermosteadics Thermokinetics Thermal analysis Non-isothermal kinetics Local thermokinetic models
Abstract: Rovnovážná (termodynamická) teplota tělesa je definována nultým zákonem termodynamiky jako veličina získaná teploměrem za teplotní rovnováhy mezi tělesem a teploměrem. Termín teplota je ale používán i jako popis okamžitého teplotního stavu během procesů, kde není dosaženo teplotní rovnováhy. Tykodiho návrh na rozdělení věd o teple na tři oblasti byl pozměněn k vyjádření závislosti teploty na čase a místě uvnitř systému. Tyto tři oblasti byly nazvány termostatikou (rovnovážná termodynamika), termostedikou (termodynamika stavů = stacionární stavy) a termokinetika (věda o teple zabývající se nestabilními - nestacionárními stavy). Rovnovážná teplota je využívána pouze termostatikou. Pro ostatní oblasti, kde je uplatněn Newtonův zákon chlazení a/nebo jakýkoliv ze dvou Fourierových zákonů, není možné použít rovnovážnou teplotu vycházející z nultého zákona. Termická analýza, která studuje nestabilní stavy (teplota je funkcí času t a prostorové souřadnice x), by měla být podoblastí termokinetiky a s ní související modely kinetiky by měly zahrnovat místní změny teploty vyvolané samo-ochlazením a samo-ohřevem procesy probíhajícími uvnitř vzorku.
Abstract in different language: The equilibrium (thermodynamic) temperature of a body is defined by zeroth law of thermodynamics as a quantity obtained by thermometer as a result of thermal equilibrium between the body and the thermometer. However, the term temperature is also used for description of any instantaneous thermal state during processes where no thermal equilibrium is reached. The proposal of Tykodi to divide thermal science into three branches has been modified to express the dependence of temperature on time and position inside a system. The three branches have been called thermostatics (equilibrium thermodynamics), thermostatics (thermodynamics of steady = stationary states) and thermokinetics (thermal science dealing with unsteady—non-stationary states). Equilibrium temperature is used only at thermostatics. For other branches of thermal science where the Newton cooling law and/or any of both Fourier laws are applied, no equilibrium temperature with respect to zeroth law is expected. Thermal analysis studying unsteady states (temperature is a function of time t as well as of space coordinates x) should be subject of thermokinetics, and the appropriate kinetic models should include the local temperature changes evoked by selfcooling or self-heating due to process running inside sample.
Rights: © Springer - Akadémiai Kiadó
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (CT2)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
TempHol_10.1007_s10973-016-5659-4 (2).pdf318,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD