Title: Charakterizace grafů s exkluzivním sumačním ohodnocením
Characterisation of graphs with exclusive sum labelling
Authors: Millerová, Miroslava
Ryan, Joe
Ryjáček, Zdeněk
Citation: MILLEROVÁ, M., RYAN, J., RYJÁČEK, Z. Characterisation of graphs with exclusive sum labelling. Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2017, roč. 60, č. July 2017, s. 83-90. ISSN 1571-0653.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29206
ISSN: 1571-0653
Keywords: Grafové ohodnocení;exkluzivní sumační grapfové ohodnocení;hyperdiamant;dědičná vlastnost;indukovaný podgraf;univerzální graf
Keywords in different language: Graph labelling;exclusive sum graph labelling;hyperdiamond;hereditary property;induced subgraph;universal graph
Abstract: Sumační graf je graf G se zobrazením uzlové množiny na podmnožinu množiny přirozených čísel S takovým, že dva uzly jsou sousední, právě když suma jejich ohodnocení je prvkem S. V exkluzivním sumačním grafu ty prvky S, které jsou sumou dvou dalších prvků S, ohodnocují množinu izolovaných uzlů, asociovanou s grafem. Graf má exkluzivní sumační k-ohodnocení (zkráceně k-ESL), jestliže množina izolovaných uzlů má k prvků. V tomto článku využíváme skutečnosti, že vlastnost ‘mít k-ESL‘ je dědičná, a dáváme úplnou charakterizaci grafů, majících k-ESL, tím, že dáváme plný popis univerzálního grafu pro danou vlastnost.
Abstract in different language: IA sum graph G is a graph with a mapping of the vertex set of G onto a set of positive integers S in such a way that two vertices of G are adjacent if and only if the sum of their labels is an element of S. In an exclusive sum graph the integers of S that are the sum of two other integers of S form a set of integers that label a collection of isolated vertices associated with the graph G. A graph bears a k-exclusive sum labelling (abbreviated k-ESL), if the set of isolated vertices is of cardinality k. In this paper, observing that the property of having a k-ESL is hereditary, we provide a characterisation of graphs that have a k-exclusive sum labelling, for any positive integer k, in terms of describing a universal graph for the property.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S1571065317300975-main.pdf206,46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD