Název: Stanovení nejistoty ve vysokoteplotní metodě měření spektrální emisivity povlaků
Uncertainty determination in high-temperature spectral emissivity measurement method of coatings
Autoři: Honnerová, Petra
Martan, Jiří
Honner, Milan
Citace zdrojového dokumentu: HONNEROVÁ, P., MARTAN, J., HONNER, M. Uncertainty determination in high-temperature spectral emissivity measurement method of coatings. Applied thermal engineering, 2017, roč. 124, č. September 2017, s. 261-270. ISSN 1359-4311.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Elsevier
Typ dokumentu: preprint
postprint
preprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/29207
ISSN: 1359-4311
Klíčová slova: Přímé měření;Optické vlastnosti;Spektrální emisivita;Nejistota;Vysoká teplota
Klíčová slova v dalším jazyce: Direct measurement;Optical properties;Spectral emissivity;Uncertainty;High temperature
Abstrakt: Článek představuje analýzu nejistoty nové laboratorní metody pro měření spektrální emisivity povlaků na vysoké teplotě. Tyto povlaky jsou určeny ke zvýšení přenosu teplota v různých průmyslových aplikacích. Experimentální uspořádání metody je krátce představeno. Metoda je inovativní v použití laserového ohřevu v kombinaci se skenovací hlavou a v měření povrchové teploty povlaků použitím infračervené kamery v kombinaci s referenčním povlakem. Popsány jsou metody pro vyhodnocení celkové a dílčí nejistoty. Nejistota je vždy vztažena k analyzovanému povlaku. Povlak DupliColor 800°C (MOTIP Dupli s.r.o) je použit jako příklad k představení výsledků. Nejistota je mimo pásma pohltivosti atmosféry menší než 4% s koeficientem rozšíření k = 2. Spektrální a teplotní závislosti nejistoty jsou analyzovány. Diskutovány jsou příspěvky jednotlivých zdrojů nejistoty jako je měřený signál vzorku, měřený signál černého tělesa, povrchová teplota vzorku, teplota laboratorního černého tělesa, teplota okolí, efektivní emisivita černého tělesa a emisivita okolí a jejich dílčí složky.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with uncertainty analyses of the new laboratory method for the measurement of spectral emissivity of high-temperature coatings. These coatings are intended to increase heat transfer in various industrial applications. The experimental set-up of the method is shortly introduced. The method is innovative in the application of scanning laser heating and in the coating surface temperature measurement using an infrared camera with a reference coating. Methods for total and partial uncertainty evaluation are described. As the uncertainty is always related to individual sample being measured, the DupliColor 800°C paint (MOTIP Dupli Ltd.) is used as an example to introduce the results. Except the absorption bands the uncertainty is below 4 % with coverage factor k = 2. Uncertainty spectral and temperature dependences are analyzed. Contribution of individual uncertainty sources as measured sample signal, measured laboratory blackbody signal, sample surface temperature, laboratory blackbody temperature, surroundings temperature, blackbody effective emissivity and surroundings emissivity and their sub-components are discussed.
Práva: © BY-NC-ND
Vyskytuje se v kolekcích:Postprinty / Postprints (CTM)
Preprinty / Preprints (CTM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ATE_10540_Honnerova_OBD_1_PRE.pdf269,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ATE_10540_Honnerova_OBD_e_proof_POST.pdf1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29207

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD