Title: Mikrostruktura a kluzné vlastnosti HVOF stříkaného, laserem přetaveného a laserem navařeného povlaku Stellite 6
Microstructure and sliding wear properties of HVOF sprayed, laser remelted and laser clad Stellite 6 coatings
Authors: Houdková - Šimůnková, Šárka
Pala, Zdeněk
Smazalová, Eva
Vostřák, Marek
Česánek, Zdeněk
Citation: HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., PALA, Z., SMAZALOVÁ, E., VOSTŘÁK, M., ČESÁNEK, Z. Microstructure and sliding wear properties of HVOF sprayed, laser remelted and laser clad Stellite 6 coatings. Surface and Coatings Technology, 2017, roč. 318, č. MAY 25 2017, s. 129-141. ISSN 0257-8972.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29208
ISSN: 0257-8972
Keywords: HVOF, Stellite 6, laserové přetavení, laserový návar, opotřebení, fázová transformace
Keywords in different language: HVOF, Stellite 6, laser remelted, laser clad, wear, phase transformation
Abstract: Mikrostruktura a třecí vlastnosti Co-Cr-W povlaků byly hodnoceny v závisloti na technologii nanášení. HVOF stříkaný povlak, povlak přetavený laserem a laserově navařený povlak byly hodnoceny pomocí SEM, XRD a ASTM G-133. MIkrostruktura povlaků se v závislosti na depoziční technologii lišila zejména ve velikosti zrn a fázovém složení. XRD analýzy ve stopě po opotřebení prokázaly napěťově indukovanou fázovou transformaci během opotřebení laserov přetavených vzorků. Rozdíly v mokrostruktuře povlaků vedly k rozdílnému chování během testů kluzného tření
Abstract in different language: The microstructure and sliding wear properties of Co-Cr-Walloy (Stellite 6) coatings were studied in the dependence on the deposition technology. The HVOF as-sprayed, laser remelted HVOF sprayed and laser clad coatings were evaluated by SEM, XRD and ASTM G-133 reciprocating slidingwear test. In dependence on used deposition technology, the microstructure of coating varied namely in terms of grain size and phase composition. The XRD analyses in the wear track revealed that the strain-induced fcc-to-hcp transformation is taking part during wear of laser remelted HVOF sprayed coatings. The difference of the phase composition, grain size and strain-induced fcc-to-hcp transformation was shown to be responsible for differences in the sliding wear behaviour.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SURFCOAT_318_2017_129-141.pdf3,32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD