Title: Šestákova-Berggrenova rovnice: dříve oslavovaná nyní zpochybňovaná – Co je pravda?
Šesták–Berggren equation: now questioned but formerly celebrated—what is right
Authors: Šesták, Jaroslav
Citation: ŠESTÁK, J. Šesták–Berggren equation: now questioned but formerly celebrated—what is right. Journal of thermal analysis and calorimetry, 2017, roč. 127, č. 1, s. 1117-1123. ISSN 1388-6150.
Issue Date: 2017
Publisher: Springer Verlag
Akadémiai Kiadó
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29209
ISSN: 1388-6150
Keywords: Kinetika;Šestákova-Berggrenova rovnice;JMAYK rovnice;Logistická funkce;Neizotermální hodnocení;Fractály;Ogivní sigmoidální funkce;Tepelná setrvačnost
Keywords in different language: Kinetics;Šesták–Berggren equation;JMAYK equation;Logistic equations;Non-isothermal evaluations;Fractals;History;Ogive sigmoidal functions;Thermal inertia
Abstract: Některé současné publikace zpochybňují originalitu Šestákovy-Berggrenovy (Š-B) rovnice, přestože je tato rovnice citována již v 785 případech. SB rovnice je důkladně analyzována a porovnána s jednotlivými geometrickými modely a jinými přístupy. Š-B rovnice je dále studována z hlediska obecné logistické rovnice, díky čemuž je zřejmá odlišná filozofická strategie mezi tradiční geometrickou JMAYK teorií a neslučitelnou kinetikou vyjádřenou dvou parametrickou SB rovnicí. Historie logistického modelování zahrnuje také využití ogivní sigmoidy. Široká aplikovatelnost této rovnice je doložena více než osmdesáti zdroji.
Abstract in different language: Some recent papers doubt the originality of Sˇesta´k–Berggren equation even though it received until today as many as 785 citation responses. The SB equation is thus thoroughly analyzed and weighed against individual geometrical models and rivalry proposals. Moreover, the SB equation is examined in terms of general logistic equation showing divergent philosophical strategy between the traditional geometrical JMAYK versus the incommensurable kinetics through two parametric SB. The history of logistic modeling is revealed including ogive sigmoidal functions. The widespread application is noticed covering as many as eighty references.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer - Akadémiai Kiadó
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SBeq_10.1007_s10973-015-4998-x (1)-1.pdf305,24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD