Title: Šetření specifických vlastností sloučenin AE2ZnN2 (AE = Ca, Sr, Ba) od nepřímého do přímého pásma: Studie DFT
Specific features investigation of the AE(2)ZnN(2) (AE=Ca, Sr, Ba) compounds from indirect to direct band gap: DFT study
Authors: Basit, Abdul
Murtaza, Gulam
Mahmood, Asif
Khan, Saleem Ayaz
Aneel, M.
Yar, Abdullah
Wong, Kin Mun
Citation: BASIT, A., MURTAZA, G., MAHMOOD, A., KHAN, S. A., ANEEL, M., YAR, A., WONG, K. M. Specific features investigation of the AE(2)ZnN(2) (AE=Ca, Sr, Ba) compounds from indirect to direct band gap: DFT study. Materials science in semiconductor processing, 2017, roč. 57, č. Jan 2017, s. 116-123. ISSN 1369-8001.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29264
ISSN: 1369-8001
Keywords: FP-LAPW;Elektronická struktura;Optoelektronické;Termoelektrika
Keywords in different language: FP-LAPW;Elektronická struktura;Optoelektronické;Termoelektrika
Abstract: Výpočty prvních zásad jsou prováděny za účelem zkoumání strukturních, elektronických, optických a transportních vlastností ternárních polovodičových sloučenin AE2ZnN2 (AE = Ca, Sr, Ba) v tetragonální krystalové fázi pomocí moderní a vysoce přesné plné potenciální linearizované metody rozšířené rovinné vlny . V tetragonálních ternárních nitridách AE2ZnN2 má Zn neobvyklou lineární koordinaci s dusíkem (N-Zn-N) podél osy c. Hodnoty zakázaného pásma pro sloučeniny AE2ZnN2 se vypočítají metodou modifikovaným modified Becke–Johnson approximation (mBJ).Výpočet zakázaného pásma naznačuje, že tyto materiály jsou extrémně atraktivní pro vynikající termoelektrický výkon. Následně byla pro výpočet termoelektrických vlastností sloučenin AE2ZnN2 (AE = Ca, Sr, Ba) použita poloklasická teorie Boltzmannova transportu. Zakázané pásmo těchto sloučenin kolísá nahrazením kationtového AE a optické parametry závislé na pásmové vzdálenosti jsou předpovězeny pro experimentální perspektivy. Kromě toho optická odezva naznačuje, že materiály AE2ZnN2 jsou užitečné pro optoelektronická zařízení. Dále jsou vypočteny hodnoty tepelného výkonu, účiníku, elektrické a tepelné vodivosti pro každou sloučeninu.
Abstract in different language: First principles calculations are performed to investigate the structural, electronic, optical and transport properties of the ternary semiconducting compounds AE2ZnN2 (AE=Ca, Sr, Ba) in the tetragonal crystal phase by using a modern and highly accurate full potential linearized augmented plane wave method. In the tetragonal ternary nitrides AE2ZnN2, Zn has a unusual linear coordination with nitrogen (N-Zn-N) along the c-axis. The band gap values for the AE2ZnN2 compounds are calculated with the modified Becke–Johnson (mBJ) approximation. The band gap calculation suggests that these materials are extremely attractive for excellent thermoelectric performance. Subsequently, semi-classic Boltzmann transport theory has been utilized to calculate the thermoelectric properties of the AE2ZnN2 (AE=Ca, Sr, Ba) compounds. The band gap of these compounds varies by replacing the cation AE and the band gap dependent optical parameters are predicted for experimental perspectives. In addition, the optical response suggests that the AE2ZnN2 materials are useful for optoelectronic devices. Furthermore, the figures of merit, thermo power, power factor, electrical and thermal conductivity are calculated for each compound.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
AE2ZnN2.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD